Visa allt om Mabentho Aktiebolag
Visa allt om Mabentho Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 411 1 621 1 595 1 798 1 729 939 682 676 241 181
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 249 498 452 269 229 239 51 36 70 50
Resultat efter finansnetto 49 342 182 127 87 122 5 -4 12 11
Årets resultat 61 200 107 75 48 68 5 -4 9 11
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 939 12 662 6 328 6 003 6 007 5 126 2 902 2 569 1 948 1 165
Omsättningstillgångar 863 1 647 153 372 627 118 33 91 68 42
Tillgångar 16 802 14 309 6 481 6 374 6 634 5 244 2 934 2 659 2 017 1 207
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 930 869 669 561 486 438 371 366 370 361
Obeskattade reserver 180 210 125 81 51 30 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 116 12 376 5 008 5 155 5 309 4 526 2 442 2 160 1 561 780
Kortfristiga skulder 576 855 679 577 787 250 122 134 86 66
Skulder och eget kapital 16 802 14 309 6 481 6 374 6 634 5 244 2 934 2 659 2 017 1 207
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 920 244 224 448 35 79 151 145 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 335 85 82 151 9 30 54 49 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 411 1 621 1 595 1 798 1 729 939 682 676 241 181
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 1 1 2 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 804 1 621 1 595 899 1 729 939 682 676 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 418 329 306 300 55 110 205 194 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 568 698 621 443 391 369 142 96 119 99
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 48,74% 1,63% -11,29% 3,99% 84,13% 37,68% 0,89% 180,50% 33,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,48% 3,48% 6,97% 4,24% 3,47% 4,58% 1,74% 1,35% 3,47% 4,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,33% 30,72% 28,34% 15,02% 13,30% 25,56% 7,48% 5,33% 29,05% 27,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,09% 87,86% 100,00% 89,94% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,90% 48,86% -32,98% -11,40% -9,25% -14,06% -13,05% -6,36% -7,47% -13,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,37% 7,22% 11,83% 9,79% 7,89% 8,77% 12,64% 13,76% 18,34% 29,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,83% 192,63% 22,53% 64,47% 78,14% 42,40% 17,21% 67,91% 79,07% 63,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...