Visa allt om Betman Casino AB
Visa allt om Betman Casino AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 21 463 31 287 28 808 29 976 33 093 36 098 37 179 23 993 28 198 31 633
Övrig omsättning 2 095 228 139 17 40 219 454 1 300 690 110
Rörelseresultat (EBIT) 769 75 -164 36 114 177 522 303 103 -192
Resultat efter finansnetto 746 63 -184 3 79 146 496 270 70 -224
Årets resultat 516 47 2 2 57 106 365 234 70 -224
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 297 235 247 405 612 812 1 018 1 053 1 274
Omsättningstillgångar 1 032 1 215 989 1 394 1 761 1 434 1 226 885 1 263 1 965
Tillgångar 1 032 1 512 1 223 1 641 2 166 2 046 2 038 1 903 2 316 3 239
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 359 -157 -204 -206 -8 135 229 64 30 -40
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 400 75 175 333 175 0
Kortfristiga skulder 674 1 669 1 427 1 847 1 774 1 836 1 634 1 507 2 111 3 279
Skulder och eget kapital 1 032 1 512 1 223 1 641 2 166 2 046 2 038 1 903 2 316 3 239
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 413 380 315 540 540 405 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 704 5 231 5 039 4 941 4 907 5 387 5 851 3 884 4 274 4 289
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 088 1 280 1 183 1 270 1 309 1 682 1 696 1 222 1 448 1 945
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 558 31 515 28 947 29 993 33 133 36 317 37 633 25 293 28 888 31 743
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 33 31 32 32 34 40 34 38 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 650 948 929 937 1 034 1 062 929 706 742 753
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 145 208 212 244 229 224 202 183 171 174
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 769 98 -152 48 121 177 529 338 134 -162
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,40% 8,61% -3,90% -9,42% -8,32% -2,91% 54,96% -14,91% -10,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 74,52% 5,03% -13,41% 2,38% 5,26% 8,65% 25,61% 16,03% 4,88% -5,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,58% 0,24% -0,57% 0,13% 0,34% 0,49% 1,40% 1,27% 0,40% -0,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,58% 25,65% 25,50% 30,30% 26,63% 25,11% 25,68% 26,84% 25,75% 27,58%
Rörelsekapital/omsättning 1,67% -1,45% -1,52% -1,51% -0,04% -1,11% -1,10% -2,59% -3,01% -4,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,79% -10,38% -16,68% -12,55% -0,37% 6,60% 11,24% 3,36% 1,30% -1,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,12% 72,80% 69,31% 75,47% 99,27% 78,10% 75,03% 58,73% 59,83% 59,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...