Visa allt om M.H.E. Kliniken Aktiebolag
Visa allt om M.H.E. Kliniken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 7 963 9 619 9 266 9 421 9 425 9 160 10 291 10 924 9 466 8 843
Övrig omsättning 16 - - - - 35 - 25 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 45 745 1 451 792 1 687 1 288 2 076 3 339 2 235 1 768
Resultat efter finansnetto 46 748 2 500 1 026 2 088 1 393 2 136 3 915 3 710 3 330
Årets resultat 22 2 527 1 900 1 055 1 383 1 155 1 222 2 296 2 217 2 636
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 805 1 947 2 088 1 076 1 730 1 805 1 101 1 124 1 157 1 255
Omsättningstillgångar 7 224 7 307 7 042 19 963 19 853 19 553 19 933 19 546 17 054 14 706
Tillgångar 9 030 9 254 9 130 21 038 21 583 21 358 21 035 20 670 18 211 15 961
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 060 6 038 3 511 15 151 15 786 15 338 15 153 14 776 13 245 11 845
Obeskattade reserver 2 089 2 089 4 600 4 570 4 944 4 783 4 897 4 561 3 807 3 208
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 880 1 127 1 019 1 317 853 1 238 985 1 333 1 158 908
Skulder och eget kapital 9 030 9 254 9 130 21 038 21 583 21 358 21 035 20 670 18 211 15 961
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 721 712 873 488
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 218 3 277 3 326 3 292 3 330 2 812 2 407 2 023 2 431
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 758 1 373 1 387 1 374 1 578 1 452 1 239 1 141 1 329
Utdelning till aktieägare 2 500 0 0 1 540 1 690 935 970 845 765 817
Omsättning 7 979 9 619 9 266 9 421 9 425 9 195 10 291 10 949 9 467 8 843
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 9 9 9 9 9 9 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 138 1 069 1 030 1 047 1 047 1 018 1 143 1 214 1 052 1 263
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 760 695 528 544 527 563 570 510 477 616
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 187 887 1 517 813 1 791 1 324 2 099 3 447 2 333 1 898
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,22% 3,81% -1,65% -0,04% 2,89% -10,99% -5,79% 15,40% 7,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,50% 8,08% 27,38% 4,88% 9,67% 8,39% 10,16% 18,94% 20,37% 20,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,57% 7,78% 26,98% 10,89% 22,15% 19,56% 20,77% 35,84% 39,19% 37,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,51% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 79,67% 64,25% 65,00% 197,92% 201,59% 199,95% 184,12% 166,72% 167,93% 156,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,15% 82,86% 77,75% 88,96% 90,02% 88,32% 89,19% 87,75% 87,78% 88,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 820,91% 648,36% 691,07% 1 515,79% 2 327,43% 1 579,40% 2 023,65% 1 466,32% 1 472,71% 1 619,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...