Visa allt om IKK Inne Klimat Konstruktioner Aktiebolag
Visa allt om IKK Inne Klimat Konstruktioner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 615 2 386 2 036 2 086 1 882 1 364 1 269 1 445 1 390 1 187
Övrig omsättning 391 376 266 146 201 8 - - 15 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 015 1 080 1 137 1 116 552 294 319 127 203 -9
Resultat efter finansnetto 1 013 1 079 1 135 1 116 499 291 320 149 201 -7
Årets resultat 662 629 697 615 252 171 177 107 145 11
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 862 2 942 3 051 3 125 3 225 3 326 0 21 41 262
Omsättningstillgångar 2 513 1 781 967 677 663 436 1 284 1 169 1 232 946
Tillgångar 5 376 4 723 4 018 3 802 3 888 3 762 1 284 1 189 1 274 1 208
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 834 2 332 1 860 1 318 853 744 701 651 664 611
Obeskattade reserver 1 311 1 109 838 575 295 147 80 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 708 602 592 885 1 942 2 304 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 522 680 729 1 023 798 567 503 538 610 597
Skulder och eget kapital 5 376 4 723 4 018 3 802 3 888 3 762 1 284 1 189 1 274 1 208
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 71 172 404 392 380 358 348 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 432 321 0 0 0 0 0 49 74 72
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 149 145 22 54 127 123 119 132 134 114
Utdelning till aktieägare 1 064 160 156 156 150 143 128 127 120 92
Omsättning 3 006 2 762 2 302 2 232 2 083 1 372 1 269 1 445 1 405 1 187
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 615 2 386 2 036 2 086 1 882 682 635 723 695 594
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 611 474 82 210 537 265 251 289 283 265
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 105 1 182 1 241 1 216 652 346 340 148 229 84
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,60% 17,19% -2,40% 10,84% 37,98% 7,49% -12,18% 3,96% 17,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,88% 22,89% 28,32% 29,35% 14,20% 8,64% 24,92% 12,53% 16,01% -0,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,81% 45,31% 55,89% 53,50% 29,33% 23,83% 25,22% 10,31% 14,68% -0,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,28% 79,42% 72,64% 86,10% 79,33% 94,06% 93,93% 79,45% 89,71% 81,21%
Rörelsekapital/omsättning 76,14% 46,14% 11,69% -16,59% -7,17% -9,60% 61,54% 43,67% 44,75% 29,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,74% 67,69% 62,56% 45,81% 27,53% 22,66% 59,19% 54,75% 52,12% 50,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 481,42% 261,91% 132,65% 66,18% 83,08% 76,90% 255,27% 217,29% 201,97% 158,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...