Visa allt om Tubex AB
Visa allt om Tubex AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 60 430 51 320 53 865 50 032 48 156 50 167 37 034 31 504 44 315 47 823
Övrig omsättning - 5 94 - - 30 11 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 954 -961 1 453 1 041 1 021 2 152 2 551 -834 1 211 4 758
Resultat efter finansnetto 2 827 -1 112 1 268 790 747 1 921 2 470 -989 645 4 517
Årets resultat 1 979 1 951 1 104 1 033 1 002 958 -60 96 2 149
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 902 2 383 3 438 4 213 5 140 5 401 3 702 4 515 5 217 3 393
Omsättningstillgångar 16 399 14 403 14 453 15 470 14 965 15 670 14 074 13 242 16 558 17 856
Tillgångar 18 301 16 786 17 891 19 683 20 105 21 071 17 776 17 757 21 775 21 249
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 080 2 101 2 600 2 149 1 845 2 462 3 960 3 002 3 062 2 966
Obeskattade reserver 3 082 2 804 3 939 3 905 4 527 5 239 4 711 3 586 4 533 4 076
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 935 1 220 4 561 5 980 6 586 6 887 1 603 4 213 7 529 6 454
Kortfristiga skulder 10 204 10 661 6 791 7 649 7 147 6 483 7 502 6 956 6 651 7 753
Skulder och eget kapital 18 301 16 786 17 891 19 683 20 105 21 071 17 776 17 757 21 775 21 249
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 848 838 856 846 764 854 799
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 13 794 13 970 13 590 11 886 12 060 9 455 6 948 8 243 10 676 9 952
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 5 937 5 549 4 967 4 827 4 952 4 064 3 133 3 400 4 423 4 477
Utdelning till aktieägare 1 000 0 500 500 800 1 650 2 500 0 0 0
Omsättning 60 430 51 325 53 959 50 032 48 156 50 197 37 045 31 504 44 315 47 823
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 38 38 37 35 32 25 30 40 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 590 1 351 1 418 1 352 1 376 1 568 1 481 1 050 1 108 1 196
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 540 527 498 494 519 555 495 419 406 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 872 110 2 518 2 093 2 084 3 043 3 401 150 2 177 5 438
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,75% -4,72% 7,66% 3,90% -4,01% 35,46% 17,55% -28,91% -7,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,28% -5,55% 8,36% 5,58% 5,38% 10,50% 14,61% -4,38% 5,57% 22,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,93% -1,82% 2,78% 2,20% 2,24% 4,41% 7,01% -2,47% 2,73% 9,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,99% 54,32% 53,32% 56,25% 57,55% 55,67% 57,71% 56,42% 58,53% 57,40%
Rörelsekapital/omsättning 10,25% 7,29% 14,22% 15,63% 16,23% 18,31% 17,75% 19,95% 22,36% 21,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,43% 25,55% 31,71% 26,39% 25,77% 30,01% 41,81% 31,79% 29,05% 27,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,66% 70,30% 104,90% 114,88% 105,43% 129,55% 96,99% 87,45% 95,07% 97,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...