Visa allt om Eriksson Bygg i Gävle AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 33 708 39 150 66 958 83 360 49 938 40 284 32 105 37 657 34 107 26 585
Övrig omsättning 1 097 49 68 24 103 109 48 60 223 84
Rörelseresultat (EBIT) 3 232 -3 524 4 213 2 699 3 236 -481 581 631 1 196 1 582
Resultat efter finansnetto 3 186 -228 4 129 2 480 3 288 -487 507 458 983 1 350
Årets resultat 4 150 61 3 299 1 449 1 744 585 389 282 411 670
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 712 5 868 7 245 6 854 3 161 1 304 1 408 1 387 1 247 1 215
Omsättningstillgångar 17 298 8 558 12 877 12 308 8 811 8 402 7 024 6 983 13 769 8 491
Tillgångar 23 010 14 426 20 122 19 162 11 972 9 707 8 432 8 370 15 017 9 706
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 288 6 137 6 076 4 777 5 328 3 909 3 325 2 936 2 654 2 443
Obeskattade reserver 0 1 230 1 519 1 646 1 037 0 1 244 1 244 1 160 758
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 073 1 248 1 683 2 725 2 046 873 613 483 612 1 497
Kortfristiga skulder 11 650 5 811 10 844 10 013 3 559 4 924 3 250 3 707 10 591 5 008
Skulder och eget kapital 23 010 14 426 20 122 19 162 11 972 9 707 8 432 8 370 15 017 9 706
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 381 4 637 5 766 5 215 3 992
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 055 1 638 2 047 1 778 1 326
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 200
Omsättning 34 805 39 199 67 026 83 384 50 041 40 393 32 153 37 717 34 330 26 669
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 15 20 16 13 13 12 15 15 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 809 2 610 3 348 5 210 3 841 3 099 2 675 2 510 2 274 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 570 550 566 572 549 582 532 531 465 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 512 -3 294 4 494 2 921 3 452 -267 802 852 1 417 1 874
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,90% -41,53% -19,68% 66,93% 23,96% 25,48% -14,74% 10,41% 28,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,05% -1,17% 20,94% 14,09% 27,91% -4,71% 6,89% 7,81% 7,96% 16,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,59% -0,43% 6,29% 3,24% 6,69% -1,13% 1,81% 1,74% 3,51% 5,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,61% 19,17% 27,44% 18,01% 25,53% 22,40% 27,79% 27,39% 28,52% 31,50%
Rörelsekapital/omsättning 16,76% 7,02% 3,04% 2,75% 10,52% 8,63% 11,76% 8,70% 9,32% 13,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,71% 49,19% 36,08% 31,63% 51,26% 40,27% 50,94% 46,67% 23,37% 30,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,48% 147,27% 118,75% 122,92% 245,80% 169,35% 214,18% 186,67% 129,37% 168,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!