Visa allt om Premicare Härnösand AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 85 636 78 721 76 384 72 653 51 761 48 009 64 889 34 980 54 475 57 624
Övrig omsättning 389 135 91 121 92 92 124 59 303 248
Rörelseresultat (EBIT) 1 233 352 108 966 3 774 1 636 3 030 1 618 3 571 -6 547
Resultat efter finansnetto 1 232 352 110 775 3 599 1 353 2 562 1 552 3 428 -6 632
Årets resultat 6 5 3 3 28 1 50 682 0 0
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 549 376 433 365 347 338 347 154 235 347
Omsättningstillgångar 9 033 8 629 7 416 7 401 6 190 6 907 7 916 5 198 7 847 11 395
Tillgångar 9 582 9 005 7 850 7 766 6 536 7 245 8 263 5 352 8 082 11 742
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 301 296 290 287 284 256 255 805 123 123
Obeskattade reserver 116 69 97 105 98 96 94 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 165 8 640 7 463 7 373 6 154 6 893 7 914 4 547 7 959 11 619
Skulder och eget kapital 9 582 9 005 7 850 7 766 6 536 7 245 8 263 5 352 8 082 11 742
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-08
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 19 803 18 332 17 156 16 167 12 745 12 561 18 705 9 907 15 257 21 856
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 7 765 8 007 7 552 6 944 6 615 5 875 7 845 3 894 6 393 8 557
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 86 025 78 856 76 475 72 774 51 853 48 101 65 013 35 039 54 778 57 872
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 46 41 38 34 33 33 32 37 38 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 862 1 920 2 010 2 137 1 569 1 455 2 028 945 1 434 1 226
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 591 638 648 680 587 563 816 373 612 816
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 366 498 255 1 084 3 870 1 728 3 082 1 679 3 609 -6 373
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,78% 3,06% 5,14% 40,36% 7,82% -26,01% 85,50% -35,79% -5,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,87% 3,91% 1,41% 12,44% 57,79% 22,59% 36,67% 30,23% 44,26% -55,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,44% 0,45% 0,15% 1,33% 7,30% 3,41% 4,67% 4,63% 6,57% -11,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,20% 48,68% 47,82% 47,25% 64,14% 62,86% 61,09% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,15% -0,01% -0,06% 0,04% 0,07% 0,03% 0,00% 1,86% -0,21% -0,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,09% 3,88% 4,66% 4,75% 5,51% 4,57% 3,97% 15,04% 1,52% 1,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,56% 99,87% 99,37% 100,38% 100,58% 100,20% 100,03% 114,32% 97,84% 95,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!