Visa allt om Claesson & Anderzén Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 464 715 434 699 1 566 943 1 265 691 1 327 527 563 565 589 981 555 592 491 547 474 039
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 281 126 852 686 438 042 134 576 348 684
Rörelseresultat (EBIT) 759 087 282 653 460 661 604 654 502 714 342 645 790 206 447 045 160 815 246 151
Resultat efter finansnetto 794 082 342 690 402 816 296 719 326 585 352 154 786 799 462 043 33 729 176 597
Årets resultat 800 745 300 176 352 472 286 938 307 157 341 609 751 650 452 147 46 138 161 729
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 398 278 8 811 476 8 553 059 6 813 147 7 402 089 6 822 780 5 843 638 6 084 577 5 049 430 4 429 840
Omsättningstillgångar 2 404 742 1 475 402 1 529 689 1 814 165 1 527 232 1 442 984 1 282 002 810 668 1 014 741 779 697
Tillgångar 11 803 020 10 286 878 10 082 748 8 627 312 8 929 321 8 265 764 7 125 640 6 895 245 6 064 171 5 209 537
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 969 684 4 123 468 4 059 252 3 629 528 3 384 190 3 107 802 2 765 704 2 220 091 1 927 354 1 891 660
Minoritetsintressen 13 047 9 534 35 116 22 695 -357 335 1 472 -7 276 38 391 53 549
Avsättningar (tkr) 70 788 93 036 69 636 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 126 125 5 481 248 5 344 526 4 332 103 5 052 436 4 587 045 4 060 375 4 246 037 3 703 435 3 013 610
Kortfristiga skulder 623 376 579 592 574 218 642 986 493 052 570 582 298 089 436 393 394 991 250 718
Skulder och eget kapital 11 803 020 10 286 878 10 082 748 8 627 312 8 929 321 8 265 764 7 125 640 6 895 245 6 064 171 5 209 537
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 6 518 4 746 4 647 7 487 4 605 4 479 4 391 4 660 3 229 3 254
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 107 138 103 760 103 799 81 693 80 439 73 333 69 282 69 598 75 564 74 899
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 43 136 37 053 38 528 33 689 32 993 28 702 29 259 30 840 31 976 29 603
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 464 715 434 699 1 566 943 1 265 691 1 327 527 844 691 1 442 667 993 634 626 123 822 723
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 148 1 185 1 277 1 301 1 342 1 271 1 314 1 309 1 222 1 074
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 276 367 1 227 973 989 443 449 424 402 441
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 137 123 115 94 88 84 78 80 91 100
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 929 092 464 388 579 461 723 818 608 569 454 988 898 222 548 800 238 611 315 285
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 236,95% -72,26% 23,80% -4,66% 135,56% -4,48% 6,19% 13,03% 3,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,90% 4,64% 5,37% 5,54% 6,95% 6,05% 13,27% 9,00% 2,97% 6,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 63,63% 109,84% 34,54% 37,75% 46,75% 88,78% 160,33% 111,64% 36,66% 69,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,50% 72,58% 35,10% 54,28% 43,04% 46,15% 60,82% 45,54% 46,99% 45,72%
Rörelsekapital/omsättning 121,62% 206,08% 60,98% 92,53% 77,90% 154,80% 166,77% 67,37% 126,08% 111,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,11% 40,08% 40,26% 42,07% 37,90% 37,60% 38,81% 32,20% 31,78% 36,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 200,49% 212,53% 146,11% 157,29% 277,97% 96,69% 242,46% 90,07% 111,82% 186,88%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -12 241 -11 189 -11 776 -11 568 -532 -516 -522 -320 -34 -31
Resultat efter finansnetto -17 456 -10 452 89 588 -10 475 99 514 -1 239 -448 532 -649 1 610
Årets resultat -6 474 -12 100 450 -875 99 983 0 0 0 0 1
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 520 108 518 836 518 129 517 422 479 295 479 295 479 295 479 296 478 428 479 255
Omsättningstillgångar 383 781 76 041 188 361 53 093 46 721 41 094 35 099 29 277 23 428 17 703
Tillgångar 903 889 594 877 706 490 570 515 526 016 520 389 514 394 508 573 501 856 496 958
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 178 449 224 923 264 935 204 485 245 360 180 376 215 376 245 376 275 376 305 376
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 796 7 541 6 834 6 127 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 716 644 362 413 434 721 359 903 280 656 340 013 299 018 263 197 226 480 191 582
Skulder och eget kapital 903 889 594 877 706 490 570 515 526 016 520 389 514 394 508 573 501 856 496 958
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD 4 540 4 593 4 497 4 561 400 400 400 233 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 977 1 790 1 805 1 832 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 4 767 4 029 4 030 3 976 112 116 112 34 34 31
Utdelning till aktieägare 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 35 000 35 000 30 000 30 000 30 000
Omsättning 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 25 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 761 3 471 3 444 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 241 -11 189 -11 776 -11 568 -532 -516 -522 -320 -34 -31
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,51% - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6 263,51% - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning -449 814,86% - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,74% 37,81% 37,50% 35,84% 46,64% 34,66% 41,87% 48,25% 54,87% 61,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,55% 20,98% 43,33% 14,75% 16,65% 12,09% 11,74% 11,12% 10,34% 9,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!