Visa allt om Vickys Sport Shop i Kungsbacka Aktiebolag
Visa allt om Vickys Sport Shop i Kungsbacka Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 12 453 19 612 14 008 16 260 16 122 15 694 14 248 14 414 12 840 9 685
Övrig omsättning 7 659 342 169 23 50 245 127 153 - 279
Rörelseresultat (EBIT) 7 303 883 358 1 242 -245 657 209 446 704 677
Resultat efter finansnetto 6 423 -5 952 145 1 016 -432 531 99 268 461 544
Årets resultat 6 423 -5 952 145 1 016 173 531 107 210 253 293
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 365 433 7 039 7 076 7 116 6 993 5 852 5 312 5 322 5 292
Omsättningstillgångar 7 180 6 619 8 637 6 861 6 919 9 950 5 690 5 602 6 120 5 358
Tillgångar 7 545 7 052 15 677 13 936 14 035 16 943 11 542 10 913 11 442 10 650
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 595 -5 828 124 859 1 644 2 570 2 640 2 560 2 350 2 097
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 605 605 658 690 590
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 794 1 961 3 723 4 380 4 471 5 296 2 801 2 103 3 187 3 477
Kortfristiga skulder 5 156 10 920 11 829 8 697 7 920 8 471 5 497 5 592 5 215 4 486
Skulder och eget kapital 7 545 7 052 15 677 13 936 14 035 16 943 11 542 10 913 11 442 10 650
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 324 466 561 360 970
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 729 2 058 2 217 2 121 13 286 1 409 1 291 1 255 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 744 642 728 647 3 997 635 551 429 297
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 112 19 954 14 177 16 283 16 172 15 939 14 375 14 567 12 840 9 964
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 10 8 6 8 56 8 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 491 1 961 1 751 2 710 2 015 280 1 781 2 402 2 140 2 421
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 349 339 500 343 49 339 416 349 330
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 327 931 394 1 282 -188 682 238 477 761 703
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,50% 40,01% -13,85% 0,86% 2,73% 10,15% -1,15% 12,26% 32,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 87,51% -78,93% 2,56% 8,93% -1,75% 3,88% 1,83% 4,10% 6,16% 6,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 53,02% -28,38% 2,86% 7,65% -1,52% 4,19% 1,48% 3,10% 5,49% 7,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,60% 35,36% 34,94% 38,90% 29,46% 35,57% 35,54% 34,57% 36,32% 30,23%
Rörelsekapital/omsättning 16,25% -21,93% -22,79% -11,29% -6,21% 9,42% 1,35% 0,07% 7,05% 9,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,89% -82,64% 0,79% 6,16% 11,71% 17,80% 26,74% 27,80% 24,88% 23,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,16% 11,41% 25,08% 12,68% 19,57% 39,63% 23,52% 19,76% 25,89% 38,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...