Visa allt om KGW KONSULT Aktiebolag
Visa allt om KGW KONSULT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 620 715 1 090 735 1 491 1 641 1 790 1 307 1 709 1 786
Övrig omsättning - 64 - 14 - - - - 23 -
Rörelseresultat (EBIT) 269 511 331 -103 398 261 144 248 162 188
Resultat efter finansnetto 333 511 339 -108 501 232 156 212 167 238
Årets resultat 189 413 243 1 317 212 134 136 146 159
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 500 0 153 0 73 96 8 12 24 71
Omsättningstillgångar 1 125 1 569 921 976 1 259 1 132 1 340 1 361 1 442 1 316
Tillgångar 1 625 1 569 1 074 976 1 332 1 228 1 348 1 373 1 465 1 387
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 086 1 057 801 728 927 810 798 865 874 860
Obeskattade reserver 216 130 152 130 250 187 270 299 310 359
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 187 157 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 137 226 121 118 155 231 280 209 282 167
Skulder och eget kapital 1 625 1 569 1 074 976 1 332 1 228 1 348 1 373 1 465 1 387
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 219 - - - - 577 672 500 745 421
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 128 420 390 488 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 28 16 164 311 334 376 738 328 467 358
Utdelning till aktieägare 160 160 157 170 200 200 200 200 145 132
Omsättning 620 779 1 090 749 1 491 1 641 1 790 1 307 1 732 1 786
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 620 715 545 368 746 821 895 654 855 1 786
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 253 152 293 320 419 502 714 419 609 789
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 269 511 365 -103 417 268 148 259 172 219
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,29% -34,40% 48,30% -50,70% -9,14% -8,32% 36,95% -23,52% -4,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,49% 32,57% 31,66% -10,45% 37,61% 21,42% 14,02% 18,65% 12,01% 17,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 53,71% 71,47% 31,19% -13,88% 33,60% 16,03% 10,56% 19,59% 10,30% 13,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 159,35% 187,83% 73,39% 116,73% 74,04% 54,91% 59,22% 88,14% 67,88% 64,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,20% 73,83% 85,62% 84,41% 83,43% 77,18% 73,96% 78,68% 74,89% 80,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 821,17% 694,25% 761,16% 827,12% 812,26% 490,04% 478,57% 651,20% 511,35% 788,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...