Visa allt om Mathias Fager Brodyr Aktiebolag
Visa allt om Mathias Fager Brodyr Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 337 1 545 1 638 1 726 2 180 1 865 2 133 1 666 2 525 2 718
Övrig omsättning 213 213 - - - 20 - 60 - 14
Rörelseresultat (EBIT) -225 -13 -229 -49 234 52 27 -266 -193 57
Resultat efter finansnetto -237 -24 -229 -54 224 16 -7 -302 -201 40
Årets resultat -237 -24 -229 -54 224 16 -7 -302 -201 40
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 346 418 494 574 627 704 802 997 947 1 122
Omsättningstillgångar 320 369 341 452 610 495 530 513 743 855
Tillgångar 666 785 834 1 025 1 236 1 199 1 332 1 510 1 690 1 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 163 400 424 753 807 583 568 653 955 1 157
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 251 98 88 0 38 154 300 460 177 219
Kortfristiga skulder 252 287 322 272 391 462 464 396 558 602
Skulder och eget kapital 666 785 834 1 025 1 236 1 199 1 332 1 510 1 690 1 977
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 404 455 266 343 311
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 889 1 041 1 047 1 056 571 598 746 1 147 1 180
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 298 311 327 304 308 338 328 490 493
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 550 1 758 1 638 1 726 2 180 1 885 2 133 1 726 2 525 2 732
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 5 5 5 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 446 515 546 575 727 373 427 333 361 388
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 410 401 389 366 385 217 238 223 257 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -153 63 -149 31 311 192 240 -53 1 261
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,46% -5,68% -5,10% -20,83% 16,89% -12,56% 28,03% -34,02% -7,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -33,78% -1,53% -26,62% -4,78% 19,01% 4,34% 2,03% -17,35% -10,47% 3,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -16,83% -0,78% -13,55% -2,84% 10,78% 2,79% 1,27% -15,73% -7,01% 2,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,44% 84,79% 79,79% 84,24% 80,96% 85,09% 84,11% 84,03% 89,15% 91,28%
Rörelsekapital/omsättning 5,09% 5,31% 1,16% 10,43% 10,05% 1,77% 3,09% 7,02% 7,33% 9,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,47% 50,96% 50,84% 73,46% 65,29% 48,62% 42,64% 43,25% 56,51% 58,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,56% 109,06% 89,75% 146,69% 140,15% 94,16% 100,86% 112,63% 116,67% 123,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...