Visa allt om Olsson & Söner Frukt Aktiebolag
Visa allt om Olsson & Söner Frukt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 8 840 8 821 6 544 7 486 6 577 6 570 6 922 5 452 2 680 6 095
Övrig omsättning 631 1 151 635 597 683 3 161 549 404 608 410
Rörelseresultat (EBIT) 1 317 1 394 1 291 1 141 914 526 1 158 751 -85 191
Resultat efter finansnetto 1 441 1 483 1 357 1 140 948 468 1 094 653 -192 115
Årets resultat 1 056 979 826 687 514 132 626 368 35 137
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 386 7 236 6 097 6 529 5 729 5 394 5 313 4 624 5 071 5 236
Omsättningstillgångar 4 162 3 558 2 374 2 261 2 397 2 650 1 810 1 966 1 460 1 070
Tillgångar 10 548 10 794 8 471 8 790 8 126 8 044 7 123 6 590 6 531 6 305
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 651 6 595 5 616 4 790 4 103 3 589 3 457 2 831 2 539 2 503
Obeskattade reserver 2 664 2 574 2 338 2 037 1 820 1 533 1 248 1 008 875 1 112
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 540 1 255 1 236 1 348 1 960 2 612 2 064
Kortfristiga skulder 1 234 1 625 517 1 423 949 1 686 1 069 791 506 626
Skulder och eget kapital 10 548 10 794 8 471 8 790 8 126 8 044 7 123 6 590 6 531 6 305
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 612 1 097 918 506 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 169 2 161 1 487 2 111 1 060 1 014 1 166 1 036 361 658
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 751 676 494 709 501 523 611 599 355 454
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 75 0
Omsättning 9 471 9 972 7 179 8 083 7 260 9 731 7 471 5 856 3 288 6 505
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 5 5 5 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 473 1 764 1 309 1 497 1 315 1 314 1 384 1 363 670 1 219
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 568 397 565 454 538 542 538 299 318
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 910 1 949 1 887 1 739 1 579 1 081 1 659 1 135 369 800
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,22% 34,80% -12,58% 13,82% 0,11% -5,09% 26,96% 103,43% -56,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,79% 14,01% 16,41% 13,98% 13,12% 7,15% 16,72% 12,08% -0,60% 3,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,46% 17,14% 21,24% 16,42% 16,21% 8,75% 17,21% 14,60% -1,46% 4,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,73% 66,04% 74,22% 73,23% 73,97% 76,99% 75,80% 80,12% 64,93% 55,85%
Rörelsekapital/omsättning 33,12% 21,91% 28,38% 11,19% 22,02% 14,67% 10,70% 21,55% 35,60% 7,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,75% 79,70% 87,82% 71,57% 67,00% 58,66% 61,45% 53,97% 48,52% 52,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 331,85% 206,28% 441,39% 150,39% 239,83% 145,79% 159,21% 238,43% 247,04% 169,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...