Visa allt om Ortopedi & Idrottskliniken i Borås Aktiebolag
Visa allt om Ortopedi & Idrottskliniken i Borås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 221 1 280 1 208 1 069 1 047 918 898 858 1 045 1 122
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 286 336 243 147 174 51 7 2 177 375
Resultat efter finansnetto 286 334 303 177 102 83 61 -28 106 408
Årets resultat 169 193 229 153 63 72 51 2 24 235
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 510 1 510 1 110 1 049 1 376 1 136 926 875 855 575
Omsättningstillgångar 393 697 786 476 375 467 533 566 768 1 055
Tillgångar 1 903 2 207 1 896 1 525 1 751 1 603 1 459 1 441 1 623 1 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 848 1 379 1 187 958 805 742 670 718 717 692
Obeskattade reserver 381 313 228 205 227 241 248 243 293 255
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 524 377 287 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 151 138 195 362 719 620 541 479 614 683
Skulder och eget kapital 1 903 2 207 1 896 1 525 1 751 1 603 1 459 1 441 1 623 1 631
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 240 240 240 207 259 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 240 240 240 240 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 175 175 175 180 186 175 175 165 141 89
Utdelning till aktieägare 100 700 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 1 221 1 280 1 208 1 069 1 047 918 898 858 1 045 1 122
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 221 1 280 1 208 1 069 1 047 918 898 858 1 045 1 122
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 456 453 448 466 473 463 461 427 450 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 286 336 243 147 175 52 8 5 181 378
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,61% 5,96% 13,00% 2,10% 14,05% 2,23% 4,66% -17,89% -6,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,03% 15,22% 16,03% 11,61% 10,11% 5,55% 4,18% 0,76% 11,77% 25,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,42% 26,25% 25,17% 16,56% 16,91% 9,69% 6,79% 1,28% 18,28% 36,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,05% 82,81% 79,88% 100,00% 80,90% 100,00% 100,00% 70,40% 77,80% 82,62%
Rörelsekapital/omsättning 19,82% 43,67% 48,92% 10,66% -32,86% -16,67% -0,89% 10,14% 14,74% 33,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,18% 73,55% 71,99% 72,73% 55,53% 57,37% 58,45% 61,97% 57,18% 53,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,69% 439,13% 353,85% 102,49% 35,47% 56,45% 83,18% 102,09% 108,63% 139,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...