Visa allt om Swedvision Automation Aktiebolag
Visa allt om Swedvision Automation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 13 632 6 750 8 709 9 156 7 514 7 162 141 1 137 1 218 1 049
Övrig omsättning 40 - - 8 - 52 30 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 762 222 365 1 305 617 984 25 253 76 95
Resultat efter finansnetto 1 726 192 332 1 308 613 986 -876 252 75 86
Årets resultat 1 199 128 197 731 332 540 -723 157 91 105
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 829 2 418 1 466 1 410 101 72 21 932 1 046 1 012
Omsättningstillgångar 2 821 1 146 2 546 3 110 1 912 2 417 124 242 33 115
Tillgångar 5 650 3 564 4 012 4 520 2 012 2 489 145 1 174 1 078 1 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 767 1 568 1 440 1 393 812 605 65 788 721 715
Obeskattade reserver 1 011 827 804 732 412 252 0 218 185 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 229 202 418 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 871 940 1 566 1 977 789 1 632 81 169 173 172
Skulder och eget kapital 5 650 3 564 4 012 4 520 2 012 2 489 145 1 174 1 078 1 126
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 225 377 348
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 487 1 649 2 451 2 251 2 122 1 350 0 0 0 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 873 611 848 812 751 556 0 119 182 164
Utdelning till aktieägare 600 0 0 150 150 125 0 0 90 85
Omsättning 13 672 6 750 8 709 9 164 7 514 7 214 171 1 137 1 218 1 049
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 5 5 5 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 726 1 350 1 452 1 831 1 503 1 432 141 1 137 1 218 1 049
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 678 456 553 629 590 393 - 380 578 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 786 261 409 1 338 634 994 36 267 96 104
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 101,96% -22,49% -4,88% 21,85% 4,91% 4 979,43% -87,60% -6,65% 16,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,19% 6,31% 9,10% 29,36% 30,67% 39,73% 17,24% 21,55% 7,05% 8,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,93% 3,33% 4,19% 14,49% 8,21% 13,81% 17,73% 22,25% 6,24% 9,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,31% 56,65% 58,92% 58,02% 62,27% 53,60% 40,43% 67,11% 71,02% 77,60%
Rörelsekapital/omsättning 6,97% 3,05% 11,25% 12,37% 14,95% 10,96% 30,50% 6,42% -11,49% -5,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,93% 62,09% 51,52% 42,75% 55,45% 31,77% 44,83% 80,49% 79,24% 78,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,42% 103,94% 159,20% 155,03% 234,73% 145,34% 153,09% 143,20% 19,08% 66,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...