Visa allt om SBG Byggen Aktiebolag
Visa allt om SBG Byggen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 139 811 156 583 132 298 164 716 196 948 240 211 121 866 94 583 95 325 90 916
Övrig omsättning 910 215 1 583 39 150 452 433 511 250 4
Rörelseresultat (EBIT) 4 357 6 167 2 506 10 356 7 304 12 392 5 021 3 926 4 286 2 310
Resultat efter finansnetto 4 002 6 425 2 812 10 506 7 108 12 329 5 118 3 909 4 267 2 934
Årets resultat 2 834 2 806 2 417 1 876 1 615 6 861 1 826 1 755 2 439 1 619
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 529 12 357 13 412 14 415 7 922 4 753 4 422 2 819 993 1 213
Omsättningstillgångar 33 969 36 736 25 254 32 804 40 215 41 531 54 950 71 692 52 965 57 827
Tillgångar 51 497 49 093 38 665 47 219 48 137 46 284 59 373 74 511 53 957 59 040
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 960 12 125 14 319 11 902 10 026 9 410 4 249 5 423 5 668 4 234
Obeskattade reserver 6 280 6 980 7 240 7 625 7 287 6 289 6 788 5 046 3 951 3 287
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 861 1 388 567 867 578 0 0 0 489 839
Kortfristiga skulder 29 397 28 600 16 539 26 825 30 246 30 584 48 335 64 041 43 849 50 680
Skulder och eget kapital 51 497 49 093 38 665 47 219 48 137 46 284 59 373 74 511 53 957 59 040
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 392 1 704 1 392 1 379 1 532 1 443 2 581 1 189 1 262 1 438
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 1 000 0 381 - - - -
Löner till övriga anställda 17 215 17 876 17 190 17 678 15 030 13 818 11 294 9 794 7 902 6 670
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 970 8 063 7 861 8 272 8 231 6 705 6 430 5 050 3 882 3 304
Utdelning till aktieägare 0 0 5 000 0 0 1 000 1 700 3 000 2 000 1 005
Omsättning 140 721 156 798 133 881 164 755 197 098 240 663 122 299 95 094 95 575 90 920
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 50 53 54 54 40 34 32 27 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 796 3 132 2 496 3 050 3 647 6 005 3 584 2 956 3 531 3 637
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 570 521 552 479 574 620 529 506 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 643 6 443 2 828 10 678 7 456 12 493 5 097 3 980 4 558 2 699
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,71% 18,36% -19,68% -16,37% -18,01% 97,11% 28,85% -0,78% 4,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,64% 13,30% 7,43% 22,43% 15,63% 26,89% 8,65% 5,80% 8,24% 5,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,18% 4,17% 2,17% 6,43% 3,82% 5,18% 4,21% 4,57% 4,66% 3,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,42% 27,17% 26,17% 29,44% 20,35% 16,87% 17,98% 100,00% 32,15% 35,28%
Rörelsekapital/omsättning 3,27% 5,20% 6,59% 3,63% 5,06% 4,56% 5,43% 8,09% 9,56% 7,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,56% 35,79% 51,64% 37,11% 31,98% 30,35% 15,58% 12,15% 15,78% 11,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,55% 128,45% 132,05% 122,29% 132,96% 135,79% 50,91% 48,35% 65,54% 49,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...