Visa allt om Ingdahls Städ & Fastighetsservice Aktiebolag
Visa allt om Ingdahls Städ & Fastighetsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 399 9 541 9 541 9 868 10 047 9 476 9 361 8 725 7 981 6 946
Övrig omsättning 238 185 65 5 24 41 46 7 52 4
Rörelseresultat (EBIT) 1 383 850 516 408 833 612 819 791 171 -65
Resultat efter finansnetto 1 383 851 521 417 834 598 802 785 163 -79
Årets resultat 1 241 818 447 316 369 419 426 420 106 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 131 166 190 322 299 448 604 742 437 412
Omsättningstillgångar 4 547 3 840 3 677 3 504 3 760 3 478 3 088 2 495 2 024 1 697
Tillgångar 4 677 4 006 3 867 3 826 4 059 3 926 3 691 3 238 2 461 2 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 001 2 360 1 942 1 796 1 780 1 610 1 391 1 165 805 699
Obeskattade reserver 254 473 677 738 732 414 414 204 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 68 151 279 395 207 0
Kortfristiga skulder 1 423 1 173 1 248 1 292 1 479 1 751 1 608 1 473 1 448 1 410
Skulder och eget kapital 4 677 4 006 3 867 3 826 4 059 3 926 3 691 3 238 2 461 2 109
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 857 865 781 843 770
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 749 4 909 5 213 5 122 3 957 3 750 3 376 3 212 2 919
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 730 1 757 1 849 1 652 1 641 1 666 1 670 1 717 1 645
Utdelning till aktieägare 1 400 600 400 300 300 200 200 200 60 0
Omsättning 10 637 9 726 9 606 9 873 10 071 9 517 9 407 8 732 8 033 6 950
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 16 16 16 16 15 15 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 693 636 596 617 628 592 624 582 532 496
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 452 439 423 449 430 413 429 397 390 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 482 909 630 541 1 002 784 988 928 296 32
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,99% 0,00% -3,31% -1,78% 6,03% 1,23% 7,29% 9,32% 14,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,57% 21,24% 13,52% 11,03% 20,87% 15,72% 22,22% 24,43% 7,44% -3,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,30% 8,92% 5,48% 4,28% 8,43% 6,51% 8,76% 9,07% 2,29% -0,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,19% 95,98% 95,69% 96,17% 96,65% 96,01% 95,90% 96,58% 94,99% 95,22%
Rörelsekapital/omsättning 30,04% 27,95% 25,46% 22,42% 22,70% 18,22% 15,81% 11,71% 7,22% 4,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,40% 68,12% 63,88% 61,99% 57,14% 48,78% 45,95% 40,62% 32,71% 33,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 319,54% 327,37% 294,63% 271,21% 254,23% 198,63% 192,04% 169,38% 139,78% 120,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...