Visa allt om Björklunds Gräventreprenad Aktiebolag
Visa allt om Björklunds Gräventreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 3 820 6 177 3 747 5 207 4 029 4 795 3 470 4 273 5 437 6 685
Övrig omsättning - 315 7 30 - - 87 752 - 35
Rörelseresultat (EBIT) -527 526 -278 464 -9 255 -841 599 297 -80
Resultat efter finansnetto -588 466 -302 454 -32 196 -905 545 175 -242
Årets resultat -388 207 1 327 38 240 0 4 76 -11
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 948 4 521 3 194 1 148 1 543 2 034 2 920 3 746 3 024 3 633
Omsättningstillgångar 315 1 255 714 1 421 874 486 425 492 635 687
Tillgångar 4 263 5 775 3 908 2 569 2 416 2 520 3 345 4 239 3 659 4 320
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 300 1 688 1 482 1 480 1 153 1 115 875 913 910 834
Obeskattade reserver 146 346 146 449 416 507 630 1 535 996 927
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 960 2 489 1 827 134 157 311 412 983 804 1 340
Kortfristiga skulder 858 1 253 454 504 690 587 1 427 807 950 1 219
Skulder och eget kapital 4 263 5 775 3 908 2 569 2 416 2 520 3 345 4 239 3 659 4 320
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 804 - - 804 804 642 610
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 804 804 0 804 830 0 65 150 121
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 197 188 183 177 184 181 178 215 189
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0
Omsättning 3 820 6 492 3 754 5 237 4 029 4 795 3 557 5 025 5 437 6 720
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 273 2 059 1 249 1 736 1 343 1 598 1 157 1 424 1 812 2 228
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 340 340 336 331 329 340 332 352 338 312
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 46 1 009 200 859 482 941 -53 1 159 964 770
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,16% 64,85% -28,04% 29,24% -15,97% 38,18% -18,79% -21,41% -18,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,36% 9,11% -7,09% 18,06% -0,37% 10,16% -25,14% 14,15% 8,17% -1,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,80% 8,52% -7,39% 8,91% -0,22% 5,34% -24,24% 14,04% 5,50% -1,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,98% 54,96% 71,15% 64,61% 75,06% 72,39% 71,41% 74,47% 69,52% 52,89%
Rörelsekapital/omsättning -14,21% 0,03% 6,94% 17,61% 4,57% -2,11% -28,88% -7,37% -5,79% -7,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,17% 33,90% 40,84% 71,24% 60,41% 59,07% 40,04% 48,23% 44,47% 34,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,68% 97,61% 153,96% 279,56% 126,67% 82,79% 29,78% 60,97% 66,84% 56,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...