Visa allt om Bror Davidssons Byggnads Aktiebolag
Visa allt om Bror Davidssons Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 437 1 044 1 309 901 1 400 1 648 1 499 1 926 1 759 1 433
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 26 71 -57 -161 -82 23 -25 164 146 36
Resultat efter finansnetto 22 82 -59 -162 -85 20 -28 208 117 34
Årets resultat 22 82 -59 -162 -68 15 0 118 110 34
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 141 154 164 97 96 103 176 192 58 48
Omsättningstillgångar 274 210 260 278 453 682 494 663 687 488
Tillgångar 415 364 424 376 549 786 671 855 745 536
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 305 283 201 260 423 491 476 526 458 358
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 16 16 44 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 100 0 0 0 0 0 0 12
Kortfristiga skulder 111 81 123 115 127 279 178 285 287 167
Skulder och eget kapital 415 364 424 376 549 786 671 855 745 536
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 258 258 258 260 258
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 431 346 393 402 463 230 178 211 212 195
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 200 167 186 200 224 237 202 220 226 203
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 50 50 10
Omsättning 1 437 1 044 1 309 901 1 400 1 648 1 499 1 926 1 759 1 433
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 719 522 655 451 700 824 750 963 880 717
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 316 258 292 302 360 381 329 346 350 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 38 93 -25 -158 -71 46 -10 186 171 57
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,64% -20,24% 45,28% -35,64% -15,05% 9,94% -22,17% 9,49% 22,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,27% 22,80% -13,44% -42,29% -14,75% 2,93% -3,73% 24,68% 20,27% 6,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,81% 7,95% -4,35% -17,65% -5,79% 1,40% -1,67% 10,96% 8,58% 2,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,11% 69,25% 56,68% 70,37% 64,14% 60,98% 58,04% 54,88% 59,12% 62,32%
Rörelsekapital/omsättning 11,34% 12,36% 10,47% 18,09% 23,29% 24,45% 21,08% 19,63% 22,74% 22,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,49% 77,75% 47,41% 69,15% 77,05% 63,97% 72,70% 65,23% 61,48% 66,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,26% 111,11% 132,52% 152,17% 288,19% 205,73% 205,06% 207,37% 165,16% 212,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...