Visa allt om Advokatfirman Leif Ljungholm Aktiebolag
Visa allt om Advokatfirman Leif Ljungholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 277 192 415 46 37 0 495 1 827 494 2 219
Övrig omsättning - - 171 - - 494 43 43 43 18
Rörelseresultat (EBIT) 181 74 477 -489 -472 78 -40 1 237 -1 282 62
Resultat efter finansnetto 3 398 -56 524 -452 75 111 -24 1 346 -1 264 327
Årets resultat 2 926 -519 70 -899 227 -20 185 537 -287 232
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 010 1 010 947 1 448 1 705 2 961 4 835 6 646 6 034 6 494
Omsättningstillgångar 13 993 11 200 12 008 11 523 12 309 11 530 10 180 8 977 9 082 10 770
Tillgångar 15 003 12 210 12 955 12 971 14 014 14 491 15 016 15 624 15 116 17 264
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 728 10 802 11 321 11 251 12 150 11 923 11 943 11 758 11 221 11 508
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 588 906 1 607 1 375 2 750
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 180 1 343 1 512 1 691 1 824 1 947 2 133 2 211 2 441 2 932
Kortfristiga skulder 95 65 123 30 40 34 34 47 78 73
Skulder och eget kapital 15 003 12 210 12 955 12 971 14 014 14 491 15 016 15 624 15 116 17 264
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 150 125 25 125 114 825 1 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 27 22 5 67 68 297 456
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 277 192 586 46 37 494 538 1 870 537 2 237
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 277 192 415 46 37 - 495 1 827 494 2 219
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 177 147 30 192 182 1 134 1 706
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 181 74 477 -231 -214 336 207 1 486 -1 036 314
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,27% -53,73% 802,17% 24,32% - -100,00% -72,91% 269,84% -77,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,98% 2,06% 4,56% -2,91% 1,17% - 0,78% 9,28% -4,86% 2,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 244,77% 130,73% 142,41% -819,57% 443,24% - 23,64% 79,37% -148,58% 21,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 017,33% 5 799,48% 2 863,86% 24 984,78% 33 159,46% - 2 049,70% 488,78% 1 822,67% 482,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,50% 88,47% 87,39% 86,74% 86,70% 85,27% 83,98% 82,84% 80,78% 78,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14 729,47% 17 230,77% 9 762,60% 38 410,00% 30 772,50% 33 911,76% 29 941,18% 19 100,00% 11 643,59% 14 753,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...