Visa allt om Knowit Aktiebolag (publ)
Visa allt om Knowit Aktiebolag (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 733 501 2 426 218 2 205 530 2 030 689 1 972 928 1 931 211 1 927 716 1 698 445 1 385 301 1 308 310
Övrig omsättning 839 483 24 528 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 275 980 201 064 135 053 97 715 92 884 116 750 173 582 152 868 139 012 142 335
Resultat efter finansnetto 266 716 191 766 115 994 82 524 86 494 107 068 165 428 146 192 131 815 133 926
Årets resultat 202 414 144 472 91 975 59 443 53 844 78 007 119 171 104 063 94 092 96 750
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 973 285 969 315 951 334 995 611 1 014 257 985 115 993 364 1 002 888 776 045 774 824
Omsättningstillgångar 820 732 642 329 523 924 570 363 580 788 628 812 579 242 511 928 408 783 398 656
Tillgångar 1 794 017 1 611 644 1 475 258 1 565 974 1 595 045 1 613 927 1 572 606 1 514 816 1 184 828 1 173 480
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 938 672 834 995 738 857 786 748 786 585 849 018 808 835 716 512 558 009 447 181
Minoritetsintressen 12 530 9 280 13 328 11 297 0 4 378 4 115 0 0 9 495
Avsättningar (tkr) 273 34 793 680 0 2 458 0 59 746 19 532 55 481 78 820
Långfristiga skulder 93 743 101 138 117 122 137 975 155 108 137 162 151 144 248 255 154 882 205 155
Kortfristiga skulder 748 799 631 438 605 271 629 954 650 894 623 369 548 766 530 517 416 456 432 829
Skulder och eget kapital 1 794 017 1 611 644 1 475 258 1 565 974 1 595 045 1 613 927 1 572 606 1 514 816 1 184 828 1 173 480
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 89 964 - - 77 523 80 233 82 662 56 922 53 024 31 133 41 932
Varav tantiem till styrelse & VD 15 313 - - 6 199 5 996 8 906 8 535 - 5 398 7 236
Löner till övriga anställda 1 171 879 1 166 712 1 084 031 947 022 905 666 806 666 798 393 697 520 568 301 520 728
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 431 618 397 769 386 553 371 629 366 659 339 395 320 849 285 908 250 266 226 175
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 734 340 2 426 701 2 230 058 2 030 689 1 972 928 1 931 211 1 927 716 1 698 445 1 385 301 1 308 310
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 864 1 737 1 769 1 737 1 681 1 648 1 539 1 376 1 123 1 041
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 466 1 397 1 247 1 169 1 174 1 172 1 253 1 234 1 234 1 257
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 948 928 869 844 843 808 817 793 790 800
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 293 469 223 447 175 419 133 443 125 692 152 331 209 294 186 468 163 758 160 729
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,67% 10,01% 8,61% 2,93% 2,16% 0,18% 13,50% 22,60% 5,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,42% 12,63% 9,23% 6,41% 6,08% 7,49% 11,24% 10,21% 11,89% 12,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,12% 8,39% 6,17% 4,95% 4,92% 6,26% 9,17% 9,11% 10,17% 11,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,27% 84,04% 86,21% 100,00% 86,71% 100,00% 84,06% 83,34% 83,70% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,63% 0,45% -3,69% -2,93% -3,55% 0,28% 1,58% -1,09% -0,55% -2,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,32% 51,81% 50,08% 50,24% 49,31% 52,61% 51,43% 47,30% 47,10% 38,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,61% 101,72% 86,56% 90,54% 89,23% 100,87% 105,55% 96,50% 98,16% 92,10%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 279 343 289 062 304 260 346 555 195 195 133 880 107 126 61 099 67 733 83 824
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -48 589 -48 855 -52 477 -46 550 -35 673 -44 596 -34 204 -20 853 -20 677 -21 510
Resultat efter finansnetto 98 508 48 743 18 661 -32 110 -10 237 13 829 57 323 25 717 2 891 8 539
Årets resultat 65 231 31 266 11 907 -30 225 -24 531 -1 016 48 848 19 017 4 230 12 852
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 843 097 802 301 788 455 818 432 880 484 910 692 922 065 893 347 728 671 728 172
Omsättningstillgångar 176 014 125 081 134 235 257 801 245 503 160 179 69 549 105 881 134 833 156 922
Tillgångar 1 019 111 927 382 922 690 1 076 233 1 125 987 1 070 871 991 614 999 228 863 504 885 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 396 731 370 911 368 466 416 323 450 248 532 122 571 036 551 801 371 132 304 695
Obeskattade reserver 78 462 60 332 56 117 56 668 59 065 53 797 45 639 40 879 24 809 13 873
Avsättningar (tkr) 273 273 0 0 0 0 0 0 11 653 35 633
Långfristiga skulder 8 800 25 578 15 479 36 548 60 857 34 176 48 783 89 261 144 058 189 537
Kortfristiga skulder 534 845 470 288 482 628 566 694 555 817 450 776 326 156 317 287 311 852 341 356
Skulder och eget kapital 1 019 111 927 382 922 690 1 076 233 1 125 987 1 070 871 991 614 999 228 863 504 885 094
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 13 101 11 922 - 10 244 10 300 10 195 - - 6 826 7 833
Varav tantiem till styrelse & VD 3 353 2 186 - 0 - - - - 1 864 1 678
Löner till övriga anställda 8 299 9 583 20 745 5 380 5 131 3 507 - - 4 355 1 628
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 440 11 488 10 924 9 522 8 656 7 803 - - 7 124 7 253
Utdelning till aktieägare 90 911 70 928 59 764 59 764 57 501 57 501 56 304 47 091 36 604 31 561
Omsättning 279 343 289 062 304 260 346 555 195 195 133 880 107 126 61 099 67 733 83 824
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 12 13 13 12 11 9 10 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 25 395 26 278 25 355 26 658 15 015 11 157 9 739 6 789 6 773 11 975
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 478 3 184 2 593 2 241 2 073 2 093 2 687 2 255 1 895 2 619
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -47 361 -47 597 -51 244 -44 963 -33 988 -42 999 -32 786 -19 533 -19 527 -20 543
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,36% -5,00% -12,20% 77,54% 45,80% 24,97% 75,33% -9,79% -19,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,81% 5,73% 3,24% -1,87% 0,32% 2,56% 6,89% 3,20% 2,23% 2,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,79% 18,38% 9,84% -5,80% 1,85% 20,51% 63,79% 52,37% 28,48% 24,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,27% 15,96% 15,57% 100,00% 24,39% 100,00% 35,85% 49,47% 37,28% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -128,46% -119,42% -114,51% -89,13% -158,98% -217,06% -239,54% -346,01% -261,35% -220,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,93% 45,07% 44,68% 42,79% 44,08% 53,39% 60,98% 58,24% 45,10% 35,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,91% 26,60% 27,81% 45,49% 44,17% 35,53% 21,32% 33,37% 43,24% 45,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...