Visa allt om Runora AB
Visa allt om Runora AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 772 2 407 2 634 1 936 1 912 1 712 1 697 1 086 1 975 1 605
Övrig omsättning - 33 11 4 - 1 6 - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 22 -5 271 74 185 245 207 80 159 85
Resultat efter finansnetto 7 -12 263 65 173 238 193 62 143 91
Årets resultat 33 28 164 103 112 131 142 81 74 66
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 228 289 85 129 177 217 0 11 6 8
Omsättningstillgångar 941 833 801 519 631 605 498 536 714 489
Tillgångar 1 169 1 122 886 648 807 822 498 547 720 497
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 464 491 523 419 376 384 253 191 185 176
Obeskattade reserver 0 37 87 37 105 85 26 26 74 37
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 543 460 112 94 138 173 78 213 128 16
Kortfristiga skulder 161 134 164 98 188 179 140 116 334 268
Skulder och eget kapital 1 169 1 122 886 648 807 822 498 547 720 497
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 - 63 97 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 210 214 262 258 207 230 8 22 161 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 87 86 112 90 115 87 1 6 83 86
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 60 80 75 65
Omsättning 2 772 2 440 2 645 1 940 1 912 1 713 1 703 1 086 1 975 1 606
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 772 2 407 2 634 1 936 1 912 856 1 697 543 988 803
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 324 312 383 372 327 168 22 59 186 189
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 83 38 321 122 247 260 207 82 160 86
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,16% -8,62% 36,05% 1,26% 11,68% 0,88% 56,26% -45,01% 23,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,88% -0,45% 30,59% 11,42% 22,92% 30,05% 41,57% 14,63% 22,22% 18,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,79% -0,21% 10,29% 3,82% 9,68% 14,43% 12,20% 7,37% 8,10% 5,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,83% 41,17% 54,33% 57,44% 56,64% 60,46% 40,13% 36,56% 36,86% 40,81%
Rörelsekapital/omsättning 28,14% 29,04% 24,18% 21,75% 23,17% 24,88% 21,10% 38,67% 19,24% 13,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,69% 46,33% 66,69% 69,11% 56,18% 54,34% 54,65% 38,42% 33,09% 40,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 396,89% 345,52% 277,44% 217,35% 198,40% 104,47% 144,29% 122,41% 99,70% 64,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...