Visa allt om Hovmek AB
Visa allt om Hovmek AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 302 2 790 3 348 3 222 3 205 3 145 3 791 5 467 4 934 2 170
Övrig omsättning 7 - - - - 41 45 292 - 42
Rörelseresultat (EBIT) 162 -144 35 259 27 -220 -129 196 324 243
Resultat efter finansnetto 119 -194 -10 213 -37 -305 -185 62 224 183
Årets resultat 119 -194 -10 213 -37 -259 1 5 46 98
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 25 50 75 127 333 646 961 1 692 640
Omsättningstillgångar 611 682 972 843 932 958 1 350 1 100 1 619 387
Tillgångar 611 707 1 022 918 1 059 1 291 1 996 2 061 3 311 1 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 -85 109 119 -94 -57 221 221 215 169
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 46 245 203 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 383 406 400 397 380 689 782 750 1 631 475
Kortfristiga skulder 194 387 514 402 773 659 947 846 1 261 331
Skulder och eget kapital 611 707 1 022 918 1 059 1 291 1 996 2 061 3 311 1 027
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 577 375 323 315
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 722 1 277 1 501 1 418 1 377 1 353 1 009 1 829 1 422 537
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 268 446 517 471 474 511 582 775 560 212
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 2 309 2 790 3 348 3 222 3 205 3 186 3 836 5 759 4 934 2 212
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 151 698 837 806 641 629 758 1 093 987 723
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 431 506 473 368 372 441 596 466 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 187 -119 60 311 327 94 186 517 645 299
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,49% -16,67% 3,91% 0,53% 1,91% -17,04% -30,66% 10,80% 127,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,51% -19,80% 3,42% 28,21% 2,55% -16,42% -6,46% 9,51% 9,79% 23,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,04% -5,02% 1,05% 8,04% 0,84% -6,74% -3,40% 3,59% 6,57% 11,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,72% 79,03% 83,54% 89,26% 87,55% 91,35% 90,24% 88,02% 84,48% 89,68%
Rörelsekapital/omsättning 18,11% 10,57% 13,68% 13,69% 4,96% 9,51% 10,63% 4,65% 7,26% 2,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,56% -12,02% 10,67% 12,96% -8,88% -4,42% 12,77% 19,28% 10,91% 20,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,52% 67,18% 117,51% 106,97% 75,55% 89,23% 102,43% 87,47% 110,07% 50,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...