Visa allt om Jeansshopen No 1 Aktiebolag
Visa allt om Jeansshopen No 1 Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 307 10 997 9 945 10 316 10 323 11 536 12 583 12 867 12 818 11 898
Övrig omsättning 53 67 52 51 63 - 74 - 7 214
Rörelseresultat (EBIT) 1 010 597 67 263 628 1 168 1 964 2 230 2 126 2 325
Resultat efter finansnetto 1 557 1 708 388 846 1 474 2 050 4 167 3 028 2 196 2 568
Årets resultat 1 203 1 398 269 632 811 1 541 3 073 2 639 1 164 1 879
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 50 96 166 245 244 422 453 521 415
Omsättningstillgångar 24 595 24 435 23 804 24 448 24 105 23 592 23 149 19 810 18 307 16 473
Tillgångar 24 618 24 485 23 899 24 614 24 349 23 836 23 571 20 263 18 827 16 888
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 352 22 180 21 772 22 454 22 272 21 911 20 812 18 199 15 979 15 215
Obeskattade reserver 400 400 417 428 428 63 109 115 675 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 866 1 906 1 711 1 733 1 649 1 862 2 650 1 949 2 173 1 573
Skulder och eget kapital 24 618 24 485 23 899 24 614 24 349 23 836 23 571 20 263 18 827 16 888
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 396 395 370 353
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 2 026 1 980 1 884 1 713 1 751 1 428 1 370 1 311 1 208
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 781 645 650 544 572 599 617 669 680
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 450 450 442 460 420 400
Omsättning 11 360 11 064 9 997 10 367 10 386 11 536 12 657 12 867 12 825 12 112
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 615 1 571 1 421 1 474 1 475 2 884 1 798 1 838 1 831 1 700
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 369 403 377 365 327 589 352 344 341 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 038 642 137 342 767 1 346 2 153 2 395 2 255 2 424
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,82% 10,58% -3,60% -0,07% -10,51% -8,32% -2,21% 0,38% 7,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,33% 6,98% 2,36% 3,84% 6,07% 8,61% 17,68% 14,94% 11,69% 15,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,78% 15,53% 5,66% 9,16% 14,33% 17,80% 33,12% 23,53% 17,17% 21,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,70% 46,94% 45,10% 44,50% 45,37% 45,15% 49,23% 48,86% 45,42% 45,41%
Rörelsekapital/omsättning 201,02% 204,86% 222,15% 220,19% 217,53% 188,37% 162,91% 138,81% 125,87% 125,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,06% 91,86% 92,46% 92,58% 92,77% 92,12% 88,64% 90,23% 87,45% 90,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 215,49% 1 195,54% 1 299,65% 1 312,00% 1 360,64% 1 188,08% 816,26% 947,97% 802,02% 1 006,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...