Visa allt om Reseproducenterna i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Reseproducenterna i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 26 627 24 739 23 720 25 514 27 648 23 608 24 497 24 421 28 205 25 673
Övrig omsättning - - - - - - 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 359 309 295 340 247 53 290 185 239 131
Resultat efter finansnetto 359 310 296 348 257 35 293 201 283 148
Årets resultat 209 172 176 192 186 90 229 128 196 102
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 2 2 2 2 9 38 46 103 121
Omsättningstillgångar 2 591 2 293 2 220 1 840 2 907 2 199 2 643 2 134 3 346 2 423
Tillgångar 2 594 2 295 2 222 1 843 2 909 2 207 2 681 2 180 3 449 2 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 677 618 606 580 589 454 565 456 628 522
Obeskattade reserver 330 240 160 90 0 0 100 130 130 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 587 1 437 1 457 1 173 2 320 1 754 2 016 1 593 2 691 1 892
Skulder och eget kapital 2 594 2 295 2 222 1 843 2 909 2 207 2 681 2 180 3 449 2 544
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 780 940 897 1 220 866
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 146
Löner till övriga anställda 1 408 1 355 1 488 1 298 1 487 507 543 513 507 397
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 660 639 686 615 676 611 673 662 662 538
Utdelning till aktieägare 201 150 160 150 201 51 201 120 300 90
Omsättning 26 627 24 739 23 720 25 514 27 648 23 608 24 499 24 421 28 205 25 673
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 657 6 185 5 930 8 505 6 912 5 902 6 124 6 105 7 051 6 418
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 504 550 654 547 490 551 526 613 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 359 309 295 340 253 61 298 212 290 176
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,63% 4,30% -7,03% -7,72% 17,11% -3,63% 0,31% -13,42% 9,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,84% 13,51% 13,37% 18,88% 8,83% 2,54% 10,89% 10,83% 8,21% 5,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,35% 1,25% 1,25% 1,36% 0,93% 0,24% 1,19% 0,97% 1,00% 0,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,40% 12,88% 14,22% 12,48% 12,17% 12,33% 13,66% 13,67% 12,47% 10,02%
Rörelsekapital/omsättning 3,77% 3,46% 3,22% 2,61% 2,12% 1,88% 2,56% 2,22% 2,32% 2,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,02% 35,08% 32,89% 35,07% 20,25% 20,57% 23,82% 25,21% 20,92% 24,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 163,26% 159,57% 152,37% 156,86% 125,30% 125,37% 131,10% 133,96% 124,34% 128,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...