Visa allt om Grävsnabben Aktiebolag
Visa allt om Grävsnabben Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 11 666 7 180 7 671 6 350 5 025 2 443 2 320 2 425 2 428 2 025
Övrig omsättning 69 2 72 451 1 423 - - - 447
Rörelseresultat (EBIT) 971 80 658 710 550 -64 153 43 336 611
Resultat efter finansnetto 897 -1 569 681 764 36 275 32 368 562
Årets resultat 505 233 401 263 327 176 460 163 328 216
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 055 4 270 4 119 5 154 4 564 4 440 1 402 2 381 2 882 3 102
Omsättningstillgångar 2 379 1 849 1 787 1 369 1 322 1 506 1 650 1 114 1 048 1 160
Tillgångar 7 434 6 120 5 907 6 523 5 886 5 946 3 052 3 494 3 930 4 263
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 969 764 861 1 534 1 326 1 037 1 761 1 421 1 558 1 319
Obeskattade reserver 1 228 993 1 300 1 250 930 602 769 1 076 1 288 1 382
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 916 2 051 1 965 2 285 2 308 3 266 32 255 477 804
Kortfristiga skulder 3 321 2 312 1 781 1 455 1 323 1 041 489 743 607 759
Skulder och eget kapital 7 434 6 120 5 907 6 523 5 886 5 946 3 052 3 494 3 930 4 263
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 655 699 680 643
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 435 1 822 1 618 1 551 1 086 561 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 767 570 491 493 392 154 233 291 281 255
Utdelning till aktieägare 300 300 330 1 074 55 39 900 120 300 89
Omsättning 11 735 7 182 7 743 6 801 5 026 2 866 2 320 2 425 2 428 2 472
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 6 5 4 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 458 1 197 1 534 1 588 1 675 1 222 1 160 1 213 1 214 1 013
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 411 398 431 539 553 395 444 495 481 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 861 866 1 320 1 533 1 317 690 680 569 870 1 101
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 62,48% -6,40% 20,80% 26,37% 105,69% 5,30% -4,33% -0,12% 19,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,06% 1,31% 11,14% 11,38% 14,49% 0,72% 9,34% 2,95% 10,84% 14,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,32% 1,11% 8,58% 11,69% 16,98% 1,76% 12,28% 4,25% 17,55% 30,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,32% 61,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,07% -6,45% 0,08% -1,35% -0,02% 19,03% 50,04% 15,30% 18,16% 19,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,92% 25,14% 31,74% 37,64% 34,17% 24,90% 76,27% 62,84% 63,24% 54,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,86% 74,18% 100,34% 94,09% 99,92% 144,67% 337,42% 149,93% 172,65% 152,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...