Visa allt om Eksjö Trafikutbildning AB
Visa allt om Eksjö Trafikutbildning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 355 11 136 9 806 8 423 8 761 8 333 8 247 9 344 3 322 2 246
Övrig omsättning 389 618 539 566 481 687 708 604 989 246
Rörelseresultat (EBIT) 1 833 1 845 2 058 523 611 164 187 558 707 504
Resultat efter finansnetto 1 760 1 763 1 958 451 536 87 105 436 641 454
Årets resultat 1 546 1 205 1 081 346 476 214 237 261 223 137
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 239 3 767 2 436 2 767 2 039 2 118 3 203 3 920 4 523 2 198
Omsättningstillgångar 2 819 3 007 3 350 1 813 1 453 1 187 1 293 1 639 1 178 1 155
Tillgångar 6 059 6 774 5 786 4 580 3 492 3 305 4 497 5 558 5 701 3 353
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 416 1 869 1 664 883 837 661 646 709 648 425
Obeskattade reserver 1 132 1 360 1 157 590 590 700 904 1 121 1 040 709
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 880 1 223 1 322 1 636 824 472 1 290 2 074 3 391 1 589
Kortfristiga skulder 1 631 2 321 1 643 1 471 1 241 1 472 1 656 1 654 622 630
Skulder och eget kapital 6 059 6 774 5 786 4 580 3 492 3 305 4 497 5 558 5 701 3 353
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 155 460 256 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 916 3 388 3 341 3 636 3 313 2 750 2 316 360 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 194 1 031 1 069 1 093 1 150 1 122 1 137 279 151
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 1 000 300 300 300 200 300 200 0
Omsättning 11 744 11 754 10 345 8 989 9 242 9 020 8 955 9 948 4 311 2 492
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 12 12 11 11 11 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 032 1 012 891 702 730 758 750 849 1 107 2 246
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 505 466 406 372 397 411 388 401 418 693
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 529 2 532 2 780 1 324 1 506 1 250 1 276 1 587 1 222 776
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,97% 13,56% 16,42% -3,86% 5,14% 1,04% -11,74% 181,28% 47,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,25% 27,24% 35,57% 11,48% 17,73% 5,23% 4,45% 10,04% 13,19% 15,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,14% 16,57% 20,99% 6,24% 7,07% 2,08% 2,43% 5,97% 22,64% 23,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,30% 79,02% 76,40% 71,51% 73,38% 71,27% 82,82% 85,30% 84,05% 95,64%
Rörelsekapital/omsättning 10,46% 6,16% 17,41% 4,06% 2,42% -3,42% -4,40% -0,16% 16,74% 23,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,45% 43,25% 44,36% 29,33% 36,42% 35,61% 29,18% 27,62% 24,50% 27,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,84% 129,56% 203,90% 123,25% 117,08% 80,64% 78,08% 99,09% 189,39% 183,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...