Visa allt om Aroseken Bostäder AB
Visa allt om Aroseken Bostäder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 60 351 56 852 54 535 53 095 52 589 51 461 51 377 53 895 48 769 50 220
Övrig omsättning - 81 682 - - - 1 125 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 192 15 289 15 285 17 839 18 937 18 690 15 493 18 239 16 371 16 007
Resultat efter finansnetto 7 359 8 037 5 886 -43 024 10 242 9 705 6 819 8 487 2 490 5 930
Årets resultat 5 184 6 602 5 886 -43 884 4 412 7 299 8 594 6 689 3 683 6 104
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 480 978 453 251 358 526 347 913 476 985 450 204 379 839 376 159 385 501 364 926
Omsättningstillgångar 8 797 78 566 97 611 119 523 27 616 38 642 53 188 50 844 46 345 62 804
Tillgångar 489 775 531 817 456 136 467 436 504 601 488 845 433 027 427 002 431 845 427 730
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 141 91 958 85 356 79 443 123 327 118 915 111 616 103 022 96 334 92 651
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 2 892 4 423 6 135
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 374 750 377 434 355 173 367 487 373 803 357 851 310 120 313 943 317 696 321 459
Kortfristiga skulder 17 882 62 425 15 607 20 506 7 471 12 079 11 291 7 144 13 393 7 484
Skulder och eget kapital 489 775 531 817 456 136 467 436 504 601 488 845 433 027 427 002 431 845 427 730
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 035 3 835 2 746 2 560 2 503 2 393 2 367 2 240 2 176 2 140
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 087 1 833 1 247 1 190 1 161 1 121 1 118 1 042 993 1 027
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 351 138 534 54 535 53 095 52 589 52 586 51 377 53 895 48 769 50 220
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 5 5 5 5 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 622 8 122 10 907 10 619 10 518 10 292 10 275 10 779 9 754 8 370
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 899 850 841 774 748 724 712 691 667 600
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 301 24 178 24 388 26 264 28 552 28 264 24 967 27 653 25 799 25 461
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,15% 4,25% 2,71% 0,96% 2,19% 0,16% -4,67% 10,51% -2,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,75% 3,13% 3,75% -6,63% 4,51% 4,47% 3,89% 4,52% 4,29% 4,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,30% 29,28% 31,40% -58,40% 43,23% 42,50% 32,80% 35,81% 38,02% 39,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -31,72% -83,47% 46,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,05% 28,39% 150,37% 186,49% 38,31% 51,62% 81,55% 81,08% 67,57% 110,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,83% 17,29% 18,71% 17,00% 24,44% 24,33% 25,78% 24,63% 23,04% 22,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,19% 125,86% 625,43% 582,87% 369,64% 319,91% 471,07% 711,70% 346,04% 839,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...