Visa allt om Gestamp HardTech Aktiebolag
Visa allt om Gestamp HardTech Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 953 299 973 283 978 371 933 293 950 336 950 208 922 191 846 600 856 200 891 800
Övrig omsättning 28 451 32 916 1 540 15 593 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -183 733 -167 156 -214 996 6 758 -38 589 -59 676 -15 577 26 700 47 000 -16 800
Resultat efter finansnetto -252 066 -208 347 -231 796 -30 297 -94 588 -74 615 -47 122 67 500 31 400 -218 100
Årets resultat -251 020 -203 253 -185 397 0 -94 325 0 -77 623 63 300 27 400 -182 100
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 494 612 536 727 556 947 551 335 738 891 748 949 782 969 823 100 650 800 585 500
Omsättningstillgångar 1 146 138 1 197 090 1 243 707 1 193 616 821 732 666 882 686 834 681 600 489 400 460 300
Tillgångar 1 640 750 1 733 817 1 800 654 1 744 951 1 560 623 1 415 831 1 469 803 1 504 700 1 140 200 1 045 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -284 962 -33 942 -4 110 181 287 181 287 4 310 4 310 82 000 69 900 81 700
Obeskattade reserver 0 1 046 6 140 52 539 82 836 83 099 157 714 136 400 150 800 152 600
Avsättningar (tkr) 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 178 516 182 944 338 739 341 927 314 837 770 544 801 479 807 400 528 900 186 800
Kortfristiga skulder 1 746 550 1 583 769 1 459 885 1 169 198 981 663 557 878 506 300 478 900 390 600 624 700
Skulder och eget kapital 1 640 750 1 733 817 1 800 654 1 744 951 1 560 623 1 415 831 1 469 803 1 504 700 1 140 200 1 045 800
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 190 1 200 1 200 1 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 225 162 227 328 232 248 199 661 218 043 218 770 197 341 185 500 168 000 205 500
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 98 325 100 154 96 960 81 247 88 595 86 800 75 741 73 700 75 200 82 200
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 981 750 1 006 199 979 911 948 886 950 336 950 208 922 191 846 600 856 200 891 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 522 494 492 461 497 522 500 497 457 537
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 826 1 970 1 989 2 025 1 912 1 820 1 844 1 703 1 874 1 661
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 634 678 669 609 617 585 547 524 535 538
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -118 812 -106 659 -159 362 59 441 12 721 -5 148 42 660 84 200 103 400 28 600
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,05% -0,52% 4,83% -1,79% 0,01% 3,04% 8,93% -1,12% -3,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,19% -9,04% -10,21% 3,56% 0,52% -1,61% 0,46% 7,80% 5,77% -16,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -19,26% -16,11% -18,79% 6,65% 0,86% -2,40% 0,73% 13,86% 7,69% -19,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,01% 53,30% -13,79% 7,99% 6,38% 3,24% 9,13% 12,10% 12,36% 5,25%
Rörelsekapital/omsättning -62,98% -39,73% -22,10% 2,62% -16,83% 11,47% 19,58% 23,94% 11,54% -18,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -17,37% -1,91% 0,04% 12,74% 15,76% 4,63% 8,20% 12,13% 15,88% 18,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,78% 68,94% 76,75% 92,55% 72,46% 102,59% 118,44% 123,37% 106,99% 54,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...