Visa allt om Kalix Taxi Aktiebolag
Visa allt om Kalix Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 25 303 18 400 18 209 17 785 17 708 11 074 10 928 10 911 14 343 14 527
Övrig omsättning 172 13 - 22 74 4 136 - 127 -
Rörelseresultat (EBIT) 375 48 -144 317 364 39 98 152 -174 -107
Resultat efter finansnetto 365 46 -145 316 363 41 74 135 -188 -118
Årets resultat 200 10 -162 256 260 34 74 135 -188 -88
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 173 424 83 109 136 135 105 445 579 716
Omsättningstillgångar 3 127 2 561 2 383 2 543 3 403 2 405 2 338 2 239 2 351 2 701
Tillgångar 3 300 2 985 2 465 2 652 3 539 2 540 2 443 2 683 2 930 3 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 179 979 969 1 131 875 790 743 669 533 722
Obeskattade reserver 164 36 0 0 5 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 376 0 0 0 46 0 210 239 382
Kortfristiga skulder 1 957 1 594 1 496 1 521 2 659 1 704 1 701 1 805 2 158 2 313
Skulder och eget kapital 3 300 2 985 2 465 2 652 3 539 2 540 2 443 2 683 2 930 3 417
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 139 142 213 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 186 283 334 336 326 415 577 1 172 904
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 59 79 115 102 108 192 291 499 363
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 475 18 413 18 209 17 807 17 782 11 078 11 064 10 911 14 470 14 527
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 - 2 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 652 9 200 9 105 8 893 - 5 537 3 643 3 637 3 586 3 632
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 140 133 191 251 - 205 256 345 453 373
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 407 142 -118 345 394 108 155 293 -24 58
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,52% 1,05% 2,38% 0,43% 59,91% 1,34% 0,16% -23,93% -1,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,39% 1,68% -5,80% 11,99% 10,43% 1,85% 4,01% 5,70% -5,53% -2,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,49% 0,27% -0,79% 1,79% 2,08% 0,42% 0,90% 1,40% -1,13% -0,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13,09% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,62% 5,26% 4,87% 5,75% 4,20% 6,33% 5,83% 3,98% 1,35% 2,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,60% 33,74% 39,31% 42,65% 24,83% 31,10% 30,41% 24,93% 18,19% 21,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,79% 160,66% 159,29% 167,19% 127,98% 141,14% 137,45% 124,04% 108,94% 116,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...