Visa allt om Rota Elmek Aktiebolag
Visa allt om Rota Elmek Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 566 9 534 9 387 10 181 14 598 12 277 9 277 8 240 11 634 11 077
Övrig omsättning 422 786 955 401 624 351 92 99 13 15
Rörelseresultat (EBIT) 669 497 500 218 2 337 1 469 220 -773 1 632 1 781
Resultat efter finansnetto 631 425 455 171 2 254 1 398 103 -868 1 512 1 643
Årets resultat 508 299 168 143 1 288 1 101 -2 -78 677 637
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 059 1 248 1 510 1 773 2 243 2 131 2 688 3 567 3 853 3 606
Omsättningstillgångar 3 701 3 275 3 084 4 161 5 032 3 737 2 471 1 395 3 297 3 297
Tillgångar 4 760 4 523 4 594 5 934 7 276 5 868 5 160 4 962 7 150 6 903
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 076 567 268 1 592 2 248 1 560 659 661 1 189 962
Obeskattade reserver 1 003 1 060 1 028 804 857 385 468 383 1 173 617
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 944 1 025 1 106 206 596 596 1 417 1 143 1 072 1 514
Kortfristiga skulder 1 738 1 871 2 191 3 332 3 575 3 328 2 616 2 775 3 716 3 809
Skulder och eget kapital 4 760 4 523 4 594 5 934 7 276 5 868 5 160 4 962 7 150 6 903
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 20 502 323 289 297 618 539
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 4 341 4 692 5 030 4 695 5 629 4 177 3 377 3 719 3 498 3 756
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 516 1 449 1 335 1 308 1 521 1 518 1 391 1 458 1 626 1 624
Utdelning till aktieägare 301 0 0 522 800 600 200 0 450 450
Omsättning 9 988 10 320 10 342 10 582 15 222 12 628 9 369 8 339 11 647 11 092
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 12 12 13 16 12 11 11 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 063 795 782 783 912 1 023 843 749 1 058 923
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 659 517 536 458 481 502 465 505 532 504
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 853 678 746 685 3 049 2 197 1 099 114 2 329 2 209
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,34% 1,57% -7,80% -30,26% 18,91% 32,34% 12,58% -29,17% 5,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,05% 11,01% 10,99% 3,99% 32,19% 25,46% 4,86% -14,91% 23,10% 25,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,99% 5,22% 5,38% 2,33% 16,04% 12,17% 2,71% -8,98% 14,20% 16,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,80% 82,90% 88,31% 86,13% 85,27% 80,01% 84,71% 88,85% 89,34% 89,55%
Rörelsekapital/omsättning 20,52% 14,73% 9,51% 8,14% 9,98% 3,33% -1,56% -16,75% -3,60% -4,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,04% 30,82% 23,29% 36,81% 39,58% 31,42% 19,46% 18,88% 28,44% 20,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 199,65% 163,82% 126,65% 118,10% 136,00% 105,74% 84,14% 43,86% 79,44% 71,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...