Visa allt om Brunelius Färg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 20 041 17 523 13 828 12 890 13 681 16 800 12 948 13 087 13 940 13 181
Övrig omsättning 84 447 7 22 0 4 63 96 96 0
Rörelseresultat (EBIT) 840 157 -38 201 15 1 083 284 91 272 294
Resultat efter finansnetto 828 124 -68 162 -17 1 059 253 59 227 235
Årets resultat 422 72 175 117 263 609 131 118 230 91
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 139 154 170 186 202 200 123 307 518
Omsättningstillgångar 5 763 4 907 4 689 3 506 3 902 4 557 3 115 2 567 2 747 3 477
Tillgångar 5 901 5 046 4 843 3 676 4 088 4 758 3 316 2 690 3 054 3 995
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 446 2 025 1 953 1 778 1 661 1 398 889 859 841 610
Obeskattade reserver 424 238 210 214 214 583 313 237 338 434
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 223 46 0 0 0 0 0 0 550
Kortfristiga skulder 3 031 2 560 2 633 1 684 2 213 2 778 2 114 1 595 1 875 2 400
Skulder och eget kapital 5 901 5 046 4 843 3 676 4 088 4 758 3 316 2 690 3 054 3 995
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 434
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 434 2 217 1 919 1 878 1 026
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 227 692 678 584 545
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
Omsättning 20 125 17 970 13 835 12 912 13 681 16 804 13 011 13 183 14 036 13 181
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 5 10 8 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 340 3 505 2 766 2 578 2 736 1 680 1 619 2 181 2 323 2 636
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 573 524 470 515 464 368 438 414 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 840 173 -22 217 31 1 110 301 275 509 548
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,37% 26,72% 7,28% -5,78% -18,57% 29,75% -1,06% -6,12% 5,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,23% 3,11% -0,78% 5,47% 0,37% 22,95% 8,56% 3,68% 8,91% 7,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,19% 0,90% -0,27% 1,56% 0,11% 6,50% 2,19% 0,76% 1,95% 2,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,99% 35,62% 39,22% 40,91% 40,89% 53,36% 45,51% 40,92% 39,39% 38,65%
Rörelsekapital/omsättning 13,63% 13,39% 14,87% 14,13% 12,35% 10,59% 7,73% 7,43% 6,26% 8,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,06% 43,81% 43,71% 52,91% 44,71% 38,94% 34,17% 38,81% 35,69% 23,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,52% 106,68% 100,68% 103,15% 99,95% 98,24% 72,47% 71,79% 61,01% 73,46%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...