Visa allt om El & Bygg i Sörmland AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 4 855 4 622 6 285 8 589 9 368 8 554 8 712 7 815 12 002 14 473
Övrig omsättning 371 140 1 674 92 60 217 779 146 350 244
Rörelseresultat (EBIT) 73 -525 648 523 153 103 256 117 431 688
Resultat efter finansnetto 28 -547 440 368 8 -52 125 7 350 598
Årets resultat 28 -123 252 187 2 6 106 44 138 323
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 156 1 522 937 4 675 4 232 4 468 4 108 3 515 1 424 1 256
Omsättningstillgångar 2 768 2 726 4 032 2 416 2 503 2 455 1 929 1 713 3 234 2 676
Tillgångar 3 924 4 248 4 970 7 091 6 735 6 923 6 037 5 228 4 658 3 932
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 298 1 270 1 393 1 141 954 952 946 840 796 657
Obeskattade reserver 0 0 424 306 184 184 250 266 318 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 342 1 806 1 577 3 895 3 772 3 987 2 937 2 271 1 921 339
Kortfristiga skulder 1 284 1 172 1 577 1 750 1 825 1 800 1 903 1 851 1 624 2 785
Skulder och eget kapital 3 924 4 248 4 970 7 091 6 735 6 923 6 037 5 228 4 658 3 932
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 582
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 844 3 081 3 942 3 581
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 956 1 097 1 285 1 250
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 226 4 762 7 959 8 681 9 428 8 771 9 491 7 961 12 352 14 717
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 8 8 8 8 8 8 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 214 1 156 786 1 074 1 171 1 069 1 089 977 1 091 1 316
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 559 467 511 488 446 480 528 483 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 438 -246 920 917 508 434 551 421 706 978
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,04% -26,46% -26,83% -8,32% 9,52% -1,81% 11,48% -34,89% -17,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,86% -12,36% 13,04% 7,38% 2,27% 1,53% 4,26% 2,31% 9,25% 17,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,50% -11,36% 10,31% 6,09% 1,63% 1,24% 2,95% 1,55% 3,59% 4,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,04% 54,54% 62,70% 68,33% 57,08% 52,67% 55,11% 50,22% 64,56% 58,65%
Rörelsekapital/omsättning 30,57% 33,62% 39,06% 7,75% 7,24% 7,66% 0,30% -1,77% 13,41% -0,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,08% 29,90% 34,68% 19,46% 16,30% 15,82% 18,90% 20,04% 22,41% 19,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,94% 230,12% 253,96% 134,29% 133,64% 131,06% 97,64% 85,79% 191,44% 90,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!