Visa allt om J & M Thell Service Aktiebolag
Visa allt om J & M Thell Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 512 2 411 2 283 2 003 1 412 1 508 1 320 1 209 1 098 1 006
Övrig omsättning - - - 10 - - 21 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 668 368 425 258 205 227 235 32 33 71
Resultat efter finansnetto 670 369 425 258 205 227 235 32 33 66
Årets resultat 520 511 244 143 107 123 167 20 24 42
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 21 23 25 27 29 48 60 78 56
Omsättningstillgångar 1 656 1 379 1 206 832 683 659 561 429 374 372
Tillgångar 1 676 1 400 1 229 857 710 688 609 489 452 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 034 914 533 408 365 358 335 208 218 235
Obeskattade reserver 0 0 290 181 112 58 0 0 0 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 642 486 406 268 233 272 273 281 234 188
Skulder och eget kapital 1 676 1 400 1 229 857 710 688 609 489 452 428
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 379 388 301 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 491 482 599 465 417 11 7 79 49
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 285 249 262 226 233 198 202 198 175
Utdelning till aktieägare 200 0 130 120 100 100 100 40 30 40
Omsättning 2 512 2 411 2 283 2 013 1 412 1 508 1 341 1 209 1 098 1 006
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 256 1 206 1 142 1 002 706 754 660 605 549 503
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 376 374 372 445 354 352 298 301 294 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 670 370 427 260 207 229 247 50 47 86
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,19% 5,61% 13,98% 41,86% -6,37% 14,24% 9,18% 10,11% 9,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,98% 26,36% 34,66% 30,11% 28,87% 32,99% 38,59% 6,54% 7,52% 16,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,67% 15,30% 18,66% 12,88% 14,52% 15,05% 17,80% 2,65% 3,10% 7,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,70% 76,44% 76,26% 85,67% 100,00% 96,88% 98,26% 97,27% 98,00% 96,22%
Rörelsekapital/omsättning 40,37% 37,04% 35,04% 28,16% 31,87% 25,66% 21,82% 12,24% 12,75% 18,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,69% 65,29% 61,77% 64,08% 63,03% 58,25% 55,01% 42,54% 48,23% 55,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 257,94% 283,74% 297,04% 310,45% 293,13% 242,28% 205,49% 152,67% 159,83% 197,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...