Visa allt om Leklust i Helsingborg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 32 020 26 171 21 164 20 136 19 419 18 871 17 387 17 310 15 991 16 240
Övrig omsättning 9 93 79 73 179 162 73 129 760 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 607 4 301 2 660 2 166 1 988 1 892 1 224 1 159 1 777 1 342
Resultat efter finansnetto 6 572 4 302 2 661 2 180 2 064 1 921 1 441 1 566 1 915 1 470
Årets resultat 5 543 3 684 2 449 1 991 2 021 1 955 1 095 912 1 053 792
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 113 4 889 1 428 728 729 742 755 768 780 728
Omsättningstillgångar 14 396 11 650 12 375 12 208 13 597 13 780 14 254 13 754 12 749 12 008
Tillgångar 19 509 16 539 13 803 12 936 14 327 14 522 15 008 14 522 13 530 12 737
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 148 12 323 10 138 8 889 9 897 9 877 9 922 9 327 8 915 8 362
Obeskattade reserver 0 485 875 1 355 1 730 2 260 2 850 2 825 2 435 1 955
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 361 3 731 2 790 2 692 2 699 2 386 2 237 2 370 2 179 2 419
Skulder och eget kapital 19 509 16 539 13 803 12 936 14 327 14 522 15 008 14 522 13 530 12 737
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 579 2 528 2 606 2 602 2 392
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 918 874 916 859 822
Utdelning till aktieägare 2 215 2 000 1 500 1 200 3 000 2 000 2 000 500 500 500
Omsättning 32 029 26 264 21 243 20 209 19 598 19 033 17 460 17 439 16 751 16 240
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 7 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 558 3 271 3 023 2 877 2 774 2 696 2 484 2 473 2 284 2 320
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 515 543 558 546 539 506 492 512 473 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 630 4 305 2 660 2 168 2 001 1 905 1 237 1 172 1 788 1 342
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,35% 23,66% 5,11% 3,69% 2,90% 8,54% 0,44% 8,25% -1,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,05% 26,01% 19,36% 16,85% 14,41% 13,23% 9,61% 10,78% 14,15% 11,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,74% 16,44% 12,63% 10,83% 10,63% 10,18% 8,29% 9,04% 11,98% 9,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,41% 39,33% 39,18% 38,52% 38,22% 37,58% 36,92% 37,19% 38,22% 38,37%
Rörelsekapital/omsättning 31,34% 30,26% 45,29% 47,26% 56,12% 60,38% 69,11% 65,77% 66,10% 59,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,65% 76,80% 78,39% 76,89% 78,50% 80,15% 80,92% 79,40% 79,15% 76,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 241,64% 220,45% 319,78% 321,47% 362,10% 425,78% 499,73% 477,26% 459,52% 371,93%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...