Visa allt om Fräntorps El Aktiebolag
Visa allt om Fräntorps El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 845 8 170 7 523 7 968 7 195 6 518 5 890 5 563 4 500 4 528
Övrig omsättning 1 - 10 8 103 29 42 1 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 714 55 486 511 1 066 755 200 838 388 751
Resultat efter finansnetto 719 55 491 521 1 080 766 201 848 411 759
Årets resultat 555 38 377 381 793 562 141 599 294 549
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 56 24 0 0 21 19 27 36 58
Omsättningstillgångar 3 488 2 811 3 142 3 675 2 900 2 089 1 972 2 482 2 206 2 360
Tillgångar 3 532 2 867 3 166 3 675 2 900 2 111 1 991 2 509 2 242 2 418
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 734 1 179 1 321 1 643 1 863 1 244 1 182 1 481 1 273 1 312
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 797 1 688 1 845 2 031 1 037 866 809 1 028 953 1 085
Skulder och eget kapital 3 532 2 867 3 166 3 675 2 900 2 111 1 991 2 509 2 242 2 418
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 728 830 766 716 676
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 706 3 170 2 670 3 032 2 512 1 564 1 458 1 220 855 701
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 473 1 175 945 904 854 816 770 722 605 564
Utdelning till aktieägare 200 1 000 180 700 600 175 500 440 390 333
Omsättning 10 846 8 170 7 533 7 976 7 298 6 547 5 932 5 564 4 501 4 528
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 11 9 10 9 8 8 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 904 743 836 797 799 815 736 795 750 906
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 438 402 407 401 386 397 387 391 369 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 719 60 489 511 1 071 763 210 851 402 764
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,74% 8,60% -5,58% 10,74% 10,39% 10,66% 5,88% 23,62% -0,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,39% 2,02% 15,51% 14,18% 37,24% 36,29% 10,10% 34,00% 18,38% 31,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,64% 0,71% 6,53% 6,54% 15,01% 11,75% 3,41% 15,33% 9,16% 16,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,12% 66,22% 69,04% 66,39% 72,19% 67,86% 65,93% 73,83% 67,16% 70,25%
Rörelsekapital/omsättning 6,37% 13,75% 17,24% 20,63% 25,89% 18,76% 19,75% 26,14% 27,84% 28,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,78% 41,12% 41,72% 44,71% 64,24% 58,93% 59,37% 59,03% 57,29% 54,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,70% 161,85% 166,29% 178,58% 276,76% 235,57% 236,96% 238,23% 228,96% 215,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...