Visa allt om Hyllie Byggadministration AB
Visa allt om Hyllie Byggadministration AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 667 898 3 734 2 694 3 002 2 568 1 925 1 820 1 715 2 018
Övrig omsättning - 1 131 - 57 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 436 953 715 217 741 170 100 144 236 166
Resultat efter finansnetto 437 957 713 222 746 175 100 146 240 169
Årets resultat 497 989 453 155 411 127 53 79 136 98
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 818 869 55 55 278 328 327 310
Omsättningstillgångar 974 2 075 1 532 977 1 866 1 230 839 780 666 671
Tillgångar 974 2 075 2 349 1 846 1 921 1 285 1 117 1 108 992 981
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 618 1 646 1 157 804 1 049 763 676 663 584 478
Obeskattade reserver 0 200 513 382 360 173 173 147 110 61
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 219 244 0 0 0 0 0 145
Kortfristiga skulder 356 229 460 415 511 349 267 298 298 297
Skulder och eget kapital 974 2 075 2 349 1 846 1 921 1 285 1 117 1 108 992 981
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 237 440 438 432 404 384 378 270 363
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 96 875 773 598 735 507 442 322 414
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 427 597 415 401 348 337 299 261 290
Utdelning till aktieägare 0 1 525 500 100 400 125 40 40 0 30
Omsättning 667 2 029 3 734 2 751 3 002 2 568 1 925 1 820 1 715 2 018
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 4 4 4 4 3 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 667 449 934 674 751 642 642 607 858 673
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 153 383 532 418 365 378 424 386 434 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 436 967 766 282 776 415 150 200 281 212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,72% -75,95% 38,60% -10,26% 16,90% 33,40% 5,77% 6,12% -15,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,87% 46,12% 30,65% 12,13% 38,83% 13,62% 8,95% 13,18% 24,19% 17,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 65,52% 106,57% 19,28% 8,31% 24,85% 6,81% 5,19% 8,02% 13,99% 8,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 92,65% 205,57% 28,71% 20,86% 45,14% 34,31% 29,71% 26,48% 21,46% 18,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,45% 86,84% 66,29% 59,69% 68,42% 69,30% 71,93% 69,62% 66,85% 53,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 273,60% 906,11% 333,04% 235,42% 365,17% 352,44% 314,23% 261,74% 223,49% 225,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...