Visa allt om Björsell Taxi i Gävle Aktiebolag
Visa allt om Björsell Taxi i Gävle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 038 6 148 6 113 6 268 4 484 3 365 3 004 2 388 2 314 1 319
Övrig omsättning 6 - 25 36 - 25 22 9 - -
Rörelseresultat (EBIT) 568 579 552 363 48 84 2 47 80 71
Resultat efter finansnetto 563 571 529 337 40 40 -24 25 51 43
Årets resultat 400 415 464 161 26 1 6 11 8 14
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 748 719 1 019 1 371 890 767 1 005 570 524 632
Omsättningstillgångar 2 414 2 514 2 254 1 690 1 494 350 398 272 235 248
Tillgångar 3 162 3 233 3 274 3 062 2 384 1 116 1 404 843 759 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 484 1 285 1 070 606 444 139 138 132 121 123
Obeskattade reserver 666 616 579 648 634 117 79 109 98 57
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 271 388 350 353 599 224 266 415
Kortfristiga skulder 1 013 1 333 1 355 1 421 956 507 588 378 275 285
Skulder och eget kapital 3 162 3 233 3 274 3 062 2 384 1 116 1 404 843 759 880
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 78 0 0 132 209 190 227 202
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 586 2 165 2 214 2 306 1 705 1 129 1 081 801 756 298
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 957 736 543 917 590 515 509 420 402 213
Utdelning till aktieägare 0 200 200 0 0 0 0 0 0 10
Omsättning 7 044 6 148 6 138 6 304 4 484 3 390 3 026 2 397 2 314 1 319
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 9 5 5 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 782 683 679 696 498 673 601 597 579 660
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 394 323 316 359 255 358 364 357 352 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 918 880 1 026 896 435 320 198 174 187 167
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,48% 0,57% -2,47% 39,79% 33,25% 12,02% 25,80% 3,20% 75,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,96% 17,97% 16,89% 11,85% 2,56% 7,53% 0,93% 6,52% 11,46% 8,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,07% 9,45% 9,05% 5,79% 1,36% 2,50% 0,43% 2,30% 3,76% 5,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,91% 19,21% 14,71% 4,29% 12,00% -4,67% -6,32% -4,44% -1,73% -2,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,36% 54,61% 46,48% 35,39% 38,22% 20,18% 13,98% 24,97% 25,24% 18,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 238,30% 188,60% 166,35% 118,93% 156,28% 69,03% 67,69% 71,96% 85,45% 87,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...