Visa allt om Reinhold Gerstenmeyer Aktiebolag
Visa allt om Reinhold Gerstenmeyer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 242 1 203 1 883 1 442 1 720 2 045 1 720 1 675 2 069 2 332
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 166 -383 89 29 -83 162 60 -373 -21 417
Resultat efter finansnetto 161 -393 88 29 -82 166 59 -368 -2 427
Årets resultat 161 -393 49 16 -78 135 59 -368 -22 297
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 111 62
Omsättningstillgångar 340 375 720 495 729 627 471 435 719 915
Tillgångar 340 375 720 495 729 627 471 436 830 978
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 -18 376 326 310 388 253 194 562 733
Obeskattade reserver 0 0 0 0 13 17 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 145 148 24 51 27 90 2 155 0
Kortfristiga skulder 197 248 197 144 355 195 127 239 113 244
Skulder och eget kapital 340 375 720 495 729 627 471 436 830 978
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 345 360 345 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 270 390 240 540 360 30 120 120 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - 239 276 217 294 270 262 287 281 268
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Omsättning 1 242 1 203 1 883 1 442 1 720 2 045 1 720 1 675 2 069 2 332
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 242 - 942 721 860 1 023 573 558 690 777
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 416 - 394 300 498 409 275 321 318 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 166 -383 89 29 -83 162 61 -370 -16 423
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,24% -36,11% 30,58% -16,16% -15,89% 18,90% 2,69% -19,04% -11,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,82% -102,13% 12,36% 6,06% -11,11% 26,32% 12,95% -84,40% -0,24% 43,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,37% -31,84% 4,73% 2,08% -4,71% 8,07% 3,55% -21,97% -0,10% 18,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,12% 81,88% 84,71% 88,28% 89,53% 90,12% 95,87% 89,43% 91,64% 94,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,51% 10,56% 27,77% 24,34% 21,74% 21,12% 20,00% 11,70% 29,29% 28,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,06% -4,80% 52,22% 65,86% 43,84% 63,88% 53,72% 44,50% 67,71% 74,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,59% 151,21% 365,48% 343,75% 205,35% 321,54% 370,87% 182,01% 636,28% 375,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...