Visa allt om Specialbilriktning i Jönköping Aktiebolag
Visa allt om Specialbilriktning i Jönköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 038 7 605 6 746 7 635 8 103 9 558 9 626 9 378 9 237 8 966
Övrig omsättning 174 191 - - 25 - - - - 163
Rörelseresultat (EBIT) 396 577 -4 78 153 30 -16 135 514 150
Resultat efter finansnetto 396 573 -12 80 191 149 -19 150 504 183
Årets resultat 246 316 70 84 134 123 42 145 275 95
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 103 149 89 123 159 37 600 508 422 321
Omsättningstillgångar 2 002 1 534 1 612 1 516 1 535 2 199 1 589 1 922 2 199 1 794
Tillgångar 2 104 1 683 1 701 1 639 1 694 2 236 2 189 2 430 2 621 2 115
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 715 569 403 333 399 565 641 719 674 549
Obeskattade reserver 372 292 129 232 263 260 260 343 403 289
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 283 2 0 0 34 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 018 822 887 1 071 1 032 1 411 1 254 1 368 1 544 1 277
Skulder och eget kapital 2 104 1 683 1 701 1 639 1 694 2 236 2 189 2 430 2 621 2 115
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 627 720 870 800 730
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 386 1 380 1 635 1 910 1 202 1 251 1 208 939 1 033
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 833 950 1 066 1 016 855 956 993 923 982
Utdelning till aktieägare 450 100 150 0 150 300 200 120 100 150
Omsättning 8 212 7 796 6 746 7 635 8 128 9 558 9 626 9 378 9 237 9 129
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 6 6 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 608 1 521 1 349 1 527 1 351 1 593 1 375 1 340 1 540 1 494
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 450 467 544 490 449 419 439 445 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 442 624 29 114 173 39 -8 148 549 191
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,69% 12,73% -11,64% -5,78% -15,22% -0,71% 2,64% 1,53% 3,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,82% 34,34% -0,12% 5,00% 11,22% 6,84% -0,73% 6,21% 19,76% 9,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,93% 7,60% -0,03% 1,07% 2,34% 1,60% -0,17% 1,61% 5,61% 2,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,95% 44,63% 44,81% 47,24% 48,27% 37,56% 39,84% 42,95% 42,89% 40,92%
Rörelsekapital/omsättning 12,24% 9,36% 10,75% 5,83% 6,21% 8,24% 3,48% 5,91% 7,09% 5,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,77% 47,34% 29,61% 31,36% 35,00% 33,84% 38,04% 39,99% 36,79% 35,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,17% 179,93% 164,83% 124,28% 129,26% 143,09% 115,15% 127,70% 135,04% 129,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...