Visa allt om VVS-Shopen i Munkedal Aktiebolag
Visa allt om VVS-Shopen i Munkedal Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 709 3 896 3 547 3 939 3 803 4 464 4 051 4 492 5 042 3 689
Övrig omsättning - - - 8 - - 40 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 339 141 205 207 141 98 136 197 88 65
Resultat efter finansnetto 354 120 178 169 115 45 101 137 25 6
Årets resultat 276 93 139 124 84 32 75 97 18 4
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 75 78 81 86 44 53 67 94 123
Omsättningstillgångar 1 470 1 356 1 295 1 334 1 216 1 244 1 362 1 128 1 252 1 081
Tillgångar 1 582 1 431 1 372 1 415 1 302 1 288 1 415 1 195 1 346 1 204
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 722 546 553 414 290 257 275 250 203 185
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 331 344 415 520 525 477 582 388 325 538
Kortfristiga skulder 529 540 404 481 486 555 559 557 819 481
Skulder och eget kapital 1 582 1 431 1 372 1 415 1 302 1 288 1 415 1 195 1 346 1 204
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 300 318 300 275 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 795 632 620 581 568 229 208 252 221 193
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 167 125 120 128 146 158 169 185 157 157
Utdelning till aktieägare 100 100 100 0 0 50 50 50 50 0
Omsättning 3 709 3 896 3 547 3 947 3 803 4 464 4 091 4 492 5 042 3 689
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 236 1 299 1 182 1 313 1 268 1 488 1 350 1 497 1 681 1 230
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 336 260 254 244 251 263 272 291 248 237
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 339 143 208 212 148 107 150 224 117 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,80% 9,84% -9,95% 3,58% -14,81% 10,20% -9,82% -10,91% 36,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,69% 9,85% 14,94% 14,63% 10,83% 7,61% 9,61% 16,49% 6,54% 5,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,68% 3,62% 5,78% 5,26% 3,71% 2,20% 3,36% 4,39% 1,75% 1,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,46% 39,17% 41,70% 36,79% 38,63% 35,44% 36,19% 31,61% 29,00% 36,84%
Rörelsekapital/omsättning 25,37% 20,94% 25,12% 21,66% 19,20% 15,43% 19,82% 12,71% 8,59% 16,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,64% 38,16% 40,31% 29,26% 22,27% 19,95% 19,43% 20,92% 15,08% 15,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,06% 63,89% 57,67% 62,16% 47,12% 71,53% 73,88% 50,45% 58,73% 63,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...