Visa allt om Farsta Lås Aktiebolag
Visa allt om Farsta Lås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 14 054 20 020 26 493 23 542 24 761 22 303 18 840 17 592 14 443 13 301
Övrig omsättning 223 151 - - 7 - 80 - 71 31
Rörelseresultat (EBIT) 411 1 609 2 900 2 732 3 020 1 948 2 092 1 562 1 554 346
Resultat efter finansnetto 374 1 555 2 271 2 708 3 009 1 941 2 087 1 561 1 556 341
Årets resultat 539 1 107 1 303 1 765 1 832 1 097 1 195 866 862 250
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 184 333 457 740 167 110 213 181 230 278
Omsättningstillgångar 12 065 11 784 10 007 8 079 11 177 9 042 7 506 5 827 4 768 4 029
Tillgångar 12 249 12 117 10 464 8 819 11 344 9 153 7 719 6 008 4 998 4 307
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 320 4 781 3 675 2 372 6 305 4 973 4 275 3 320 2 654 2 061
Obeskattade reserver 3 553 3 876 3 753 3 175 2 752 2 264 1 829 1 375 998 652
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 064 1 306 310 1 000 0 0 0 0 14 33
Kortfristiga skulder 1 312 2 154 2 726 2 272 2 287 1 916 1 614 1 313 1 331 1 561
Skulder och eget kapital 12 249 12 117 10 464 8 819 11 344 9 153 7 719 6 008 4 998 4 307
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 534 1 199 1 087 1 010 1 050 960 1 070 1 101 1 028
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 4 034 4 601 3 694 2 835 3 010 2 835 2 377 1 876 1 829
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 547 1 839 1 306 1 172 1 328 1 311 1 120 1 058 993
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 5 698 500 350 240 200 269
Omsättning 14 277 20 171 26 493 23 542 24 768 22 303 18 920 17 592 14 514 13 332
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 13 14 15 12 12 12 12 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 342 1 540 1 892 1 569 2 063 1 859 1 570 1 466 1 313 1 330
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 511 440 513 403 413 440 415 365 357 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 481 1 708 2 995 2 796 3 076 2 051 2 172 1 638 1 637 450
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,80% -24,43% 12,54% -4,92% 11,02% 18,38% 7,09% 21,80% 8,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,38% 13,31% 21,81% 31,13% 26,64% 21,32% 27,13% 26,10% 31,55% 8,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,95% 8,06% 8,61% 11,66% 12,20% 8,75% 11,11% 8,91% 10,92% 2,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,59% 52,43% 50,75% 49,67% 46,27% 46,88% 54,80% 57,53% 56,30% 49,55%
Rörelsekapital/omsättning 76,51% 48,10% 27,48% 24,67% 35,90% 31,95% 31,27% 25,66% 23,80% 18,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,06% 64,41% 63,10% 54,98% 73,46% 72,56% 72,85% 72,13% 67,48% 58,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 741,92% 401,02% 218,27% 186,88% 344,43% 328,60% 294,92% 306,25% 248,69% 167,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...