Visa allt om Aktiebolaget Träne Skogsentreprenad
Visa allt om Aktiebolaget Träne Skogsentreprenad

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 884 1 495 1 819 2 000 2 634 2 985 2 038 1 650 1 892 2 059
Övrig omsättning 54 6 262 54 - 32 111 2 116 83
Rörelseresultat (EBIT) -87 -54 -152 72 -100 396 415 -329 -133 -117
Resultat efter finansnetto -97 -78 -190 -9 -198 342 384 -355 -209 -161
Årets resultat -97 -78 -190 -9 -198 289 384 -355 -209 6
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 63 93 1 470 1 723 1 953 724 581 855 913
Omsättningstillgångar 258 798 911 402 504 1 274 307 352 235 239
Tillgångar 334 861 1 004 1 873 2 227 3 227 1 032 932 1 089 1 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -44 52 131 321 330 528 239 -144 210 420
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 230 227 446 761 1 016 1 322 260 420 430 135
Kortfristiga skulder 148 580 427 790 881 1 377 533 657 448 597
Skulder och eget kapital 334 861 1 004 1 873 2 227 3 227 1 032 932 1 089 1 152
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 245 238 284 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 130 456 434 805 941 286 272 184 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 76 203 175 322 385 249 249 233 157
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 938 1 501 2 081 2 054 2 634 3 017 2 149 1 652 2 008 2 142
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 3 3 3 3 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 884 1 495 606 667 878 995 1 019 825 946 2 059
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 553 225 226 210 391 449 399 389 359 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -87 -31 -121 297 130 512 478 124 346 339
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,02% -17,81% -9,05% -24,07% -11,76% 46,47% 23,52% -12,79% -8,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -24,85% -5,92% -14,14% 3,90% -4,45% 12,30% 40,41% -33,58% -11,85% -9,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,41% -3,41% -7,81% 3,65% -3,76% 13,30% 20,46% -18,97% -6,82% -5,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,85% 67,36% 84,83% 96,50% 95,29% 99,66% 89,45% 89,52% 90,33% 74,41%
Rörelsekapital/omsättning 5,84% 14,58% 26,61% -19,40% -14,31% -3,45% -11,09% -18,48% -11,26% -17,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -13,17% 6,04% 13,05% 17,14% 14,82% 16,36% 23,16% -15,45% 19,28% 36,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,32% 137,59% 213,35% 50,89% 57,21% 92,52% 57,60% 53,58% 52,46% 40,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...