Visa allt om Sandahls Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Sandahls Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 927 920 903 891 857 851 799 836 766 640
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 598 551 523 337 281 269 191 368 372 179
Resultat efter finansnetto 557 491 436 224 140 118 142 276 74 -117
Årets resultat 443 391 369 224 140 118 142 276 74 -115
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 015 4 146 4 277 4 408 4 539 4 670 4 801 4 934 5 068 5 203
Omsättningstillgångar 809 785 582 374 315 449 327 442 213 214
Tillgångar 4 825 4 932 4 859 4 783 4 854 5 119 5 128 5 376 5 282 5 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 130 837 596 726 852 762 644 503 226 152
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 940 3 270 3 400 3 530 3 660 3 900 4 150 4 450 4 780 4 980
Kortfristiga skulder 755 824 864 526 342 457 334 424 275 285
Skulder och eget kapital 4 825 4 932 4 859 4 783 4 854 5 119 5 128 5 376 5 282 5 417
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 96 60 44 54
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 122 178 170 86 49 40 83
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 4 55 73 67 69 50 47 72
Utdelning till aktieägare 582 150 150 500 50 50 0 0 0 0
Omsättning 927 920 903 891 857 851 799 836 766 640
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 891 857 851 799 836 383 320
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 180 251 238 253 159 66 105
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 729 682 654 468 412 400 324 502 506 313
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,76% 1,88% 1,35% 3,97% 0,71% 6,51% -4,43% 9,14% 19,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,56% 11,33% 10,91% 7,19% 5,91% 5,37% 4,39% 6,98% 7,25% 3,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 65,37% 60,76% 58,69% 38,61% 33,49% 32,31% 28,16% 44,86% 50,00% 29,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,83% -4,24% -31,23% -17,06% -3,15% -0,94% -0,88% 2,15% -8,09% -11,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,42% 16,97% 12,27% 15,18% 17,55% 14,89% 12,56% 9,36% 4,28% 2,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,15% 95,27% 67,36% 71,10% 92,11% 98,25% 97,90% 104,25% 77,45% 75,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...