Visa allt om Bil-Johansson i Åsaka Karosseri Aktiebolag
Visa allt om Bil-Johansson i Åsaka Karosseri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 794 868 1 007 1 227 1 465 1 361 1 406 1 560 878 970
Övrig omsättning - 12 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 108 90 42 16 -2 10 53 170 -76 129
Resultat efter finansnetto 109 92 42 19 2 14 55 169 -75 127
Årets resultat 85 69 31 15 5 10 40 139 -71 91
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 10 31 56 77 48 8 11 22 33
Omsättningstillgångar 414 571 619 545 688 675 712 683 363 504
Tillgångar 414 581 649 601 765 722 720 694 385 538
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 309 454 485 455 439 435 425 404 265 336
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 5 5 5 0 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 6 81 94 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 104 122 83 53 325 282 290 284 119 197
Skulder och eget kapital 414 581 649 601 765 722 720 694 385 538
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 12 0 - - - 0 195 68 42
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 20 166 216 234 192 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 5 30 77 91 98 78 75 37 28
Utdelning till aktieägare 100 230 100 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 794 880 1 007 1 227 1 465 1 361 1 406 1 560 878 970
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 794 868 1 007 1 227 1 465 1 361 1 406 1 560 878 970
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 7 17 50 243 307 333 271 272 105 70
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 118 111 63 37 19 24 56 181 -65 140
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,53% -13,80% -17,93% -16,25% 7,64% -3,20% -9,87% 77,68% -9,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,57% 15,83% 6,63% 3,33% 0,26% 1,94% 7,64% 24,50% -19,48% 23,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,85% 10,60% 4,27% 1,63% 0,14% 1,03% 3,91% 10,90% -8,54% 13,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,32% 26,61% 25,32% 35,04% 31,74% 37,03% 34,78% 38,33% 27,79% 49,18%
Rörelsekapital/omsättning 39,04% 51,73% 53,23% 40,10% 24,78% 28,88% 30,01% 25,58% 27,79% 31,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,64% 78,14% 74,73% 75,71% 57,39% 60,76% 59,54% 58,74% 68,83% 62,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 380,77% 422,95% 651,81% 854,72% 170,46% 169,86% 165,52% 190,14% 136,97% 141,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...