Visa allt om Kontex Konstruktion & Montage i Uppsala Aktiebolag
Visa allt om Kontex Konstruktion & Montage i Uppsala Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 44 866 46 184 39 070 42 099 48 249 45 468 38 389 39 817 37 849 37 651
Övrig omsättning 145 104 - 169 140 200 128 54 61 70
Rörelseresultat (EBIT) 1 662 2 144 636 161 3 659 3 128 923 4 219 2 532 3 065
Resultat efter finansnetto 1 754 2 240 759 344 3 738 3 204 987 4 325 2 576 3 142
Årets resultat 1 197 1 965 916 718 2 457 1 904 587 2 523 1 584 1 942
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 321 372 288 444 383 570 453 375 333 258
Omsättningstillgångar 14 940 15 104 13 855 13 416 18 202 15 470 14 397 15 431 12 971 13 477
Tillgångar 15 261 15 477 14 143 13 860 18 585 16 040 14 851 15 805 13 304 13 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 374 3 377 2 612 4 884 7 166 5 909 5 205 6 419 5 096 4 712
Obeskattade reserver 4 294 4 078 4 370 4 795 5 395 5 060 4 520 4 385 3 505 3 215
Avsättningar (tkr) 1 312 1 538 1 763 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 280 6 484 5 398 4 181 6 024 5 071 5 125 5 002 4 703 5 808
Skulder och eget kapital 15 261 15 477 14 143 13 860 18 585 16 040 14 851 15 805 13 304 13 735
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 539 1 493 1 450 1 402 1 428
Varav tantiem till styrelse & VD - 300 300 - - 300 250 - 200 200
Löner till övriga anställda - 9 181 8 783 9 103 9 159 7 389 7 024 7 229 6 903 6 784
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 3 473 3 715 3 627 3 759 3 601 3 404 3 227 3 291 3 487
Utdelning till aktieägare 1 200 1 200 1 200 1 200 3 000 1 200 1 200 1 800 1 200 1 200
Omsättning 45 011 46 288 39 070 42 268 48 389 45 668 38 517 39 871 37 910 37 721
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 26 23 25 25 26 26 26 27 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 795 1 776 1 699 1 684 1 930 1 749 1 477 1 531 1 402 1 345
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 523 565 527 534 497 484 472 443 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 806 2 259 793 361 3 846 3 322 1 096 4 335 2 773 3 208
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,85% 18,21% -7,19% -12,75% 6,12% 18,44% -3,59% 5,20% 0,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,53% 14,49% 5,38% 2,49% 20,98% 20,13% 6,66% 27,38% 20,30% 22,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,92% 4,86% 1,95% 0,82% 8,08% 7,10% 2,58% 10,87% 7,14% 8,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,80% 39,43% 41,07% 37,41% 40,17% 40,23% 40,91% 47,01% 45,05% 46,35%
Rörelsekapital/omsättning 19,30% 18,66% 21,65% 21,94% 25,24% 22,87% 24,15% 26,19% 21,84% 20,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,06% 42,37% 42,57% 62,22% 59,95% 60,09% 57,48% 61,06% 57,27% 51,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,03% 191,84% 216,62% 273,74% 261,02% 267,42% 241,81% 278,71% 230,36% 205,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...