Visa allt om Discretio AB
Visa allt om Discretio AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 295 355 683 535 476 66 470 1 018 894 288
Övrig omsättning - - 5 - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -66 98 292 230 66 -233 196 466 338 235
Resultat efter finansnetto 25 102 297 234 71 -211 196 479 351 235
Årets resultat 20 58 173 151 71 -122 144 345 188 190
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 185 145 27 11 21 299 167 35 12
Omsättningstillgångar 297 270 694 483 382 384 681 1 179 778 365
Tillgångar 324 455 839 510 392 405 979 1 346 813 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 149 279 521 383 231 311 558 534 309 251
Obeskattade reserver 147 147 121 46 0 0 88 88 88 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 29 197 80 161 94 333 724 415 126
Skulder och eget kapital 324 455 839 510 392 405 979 1 346 813 376
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 40 0 119 150 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 89 4 95 4 124 48 72 149 145 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 87 61 89 61 96 63 58 146 94 0
Utdelning till aktieägare 0 0 150 0 0 0 125 120 120 130
Omsättning 295 355 688 535 476 66 470 1 018 896 288
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 0 1 2 1 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 295 355 683 - 476 33 470 509 447 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 186 72 197 - 231 90 161 218 201 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -66 98 294 239 76 -220 209 477 342 238
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,90% -48,02% 27,66% 12,39% 621,21% -85,96% -53,83% 13,87% 210,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,72% 22,42% 35,40% 45,88% 18,37% -51,85% 20,22% 35,66% 43,17% 62,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,47% 28,73% 43,48% 43,74% 15,13% -318,18% 42,13% 47,15% 39,26% 81,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,74% 92,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 91,19% 67,89% 72,77% 75,33% 46,43% 439,39% 74,04% 44,70% 40,60% 82,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,38% 86,52% 73,35% 81,75% 58,93% 76,79% 63,62% 44,38% 45,80% 66,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 060,71% 931,03% 352,28% 603,75% 226,09% 384,04% 204,50% 162,85% 187,47% 289,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...