Visa allt om Hyttbergs Redovisningsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 3 437 3 919 3 815 3 363 2 407 3 490 3 376 2 703 2 635 2 443
Övrig omsättning 178 166 45 24 70 24 24 49 24 24
Rörelseresultat (EBIT) 510 1 072 1 042 613 483 725 589 136 404 360
Resultat efter finansnetto 508 1 072 1 041 610 483 727 584 136 404 360
Årets resultat 283 815 779 475 376 975 377 92 265 194
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 46 44 41 55 86 131 233 297 32
Omsättningstillgångar 2 336 2 423 2 494 1 954 1 449 1 975 1 815 1 254 1 400 1 228
Tillgångar 2 384 2 470 2 538 1 996 1 504 2 060 1 947 1 487 1 698 1 260
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 548 1 065 949 670 694 1 318 656 429 479 342
Obeskattade reserver 137 0 0 0 0 0 525 426 422 380
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 699 1 405 1 589 1 326 809 742 766 631 796 537
Skulder och eget kapital 2 384 2 470 2 538 1 996 1 504 2 060 1 947 1 487 1 698 1 260
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - 100 80 80 50 100 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 719 948 1 017 858 590 677
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 308 417 434 381 246 259
Utdelning till aktieägare 200 800 700 500 500 1 000 156 150 143 128
Omsättning 3 615 4 085 3 860 3 387 2 477 3 514 3 400 2 752 2 659 2 467
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 146 1 306 1 272 1 121 802 1 163 1 125 901 878 611
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 598 612 502 511 373 483 525 447 312 254
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 510 1 072 1 042 629 515 773 637 203 475 364
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,30% 2,73% 13,44% 39,72% - 3,38% 24,90% 2,58% 7,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,39% 43,40% 41,06% 30,71% 32,11% 35,24% 30,25% 9,15% 23,79% 28,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,84% 27,35% 27,31% 18,23% 20,07% 20,80% 17,45% 5,03% 15,33% 14,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,53% 25,98% 23,72% 18,67% 26,59% 35,33% 31,07% 23,05% 22,92% 28,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,47% 43,12% 37,39% 33,57% 46,14% 63,98% 54,73% 49,96% 46,53% 49,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,49% 172,46% 156,95% 147,36% 179,11% 266,17% 236,95% 198,73% 175,88% 228,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...