Visa allt om Roslagens Läromedel Aktiebolag
Visa allt om Roslagens Läromedel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 596 539 631 666 627 810 1 242 1 187 1 548 1 684
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 137 -132 -61 -160 -188 -11 456 243 166 413
Resultat efter finansnetto 173 -99 -30 -152 -177 23 478 288 206 427
Årets resultat 174 -99 -30 -122 -11 128 416 251 151 356
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 142 1 142 1 142 1 142 1 755 1 790 1 837 1 883 1 918 842
Omsättningstillgångar 1 835 1 646 1 662 1 634 1 276 1 380 1 520 1 031 939 2 314
Tillgångar 2 977 2 788 2 804 2 776 3 031 3 170 3 356 2 915 2 856 3 156
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 664 2 491 2 590 2 620 2 742 2 753 2 625 2 209 1 957 2 358
Obeskattade reserver 0 0 0 0 30 202 355 445 503 515
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 313 298 214 157 259 215 377 260 395 283
Skulder och eget kapital 2 977 2 788 2 804 2 776 3 031 3 170 3 356 2 915 2 856 3 156
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 96 96 156 250 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 268 264 282 353 240 220 180 199 187
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 0 29 27 25 87 84 99 102 145 123
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552
Omsättning 596 539 631 666 627 810 1 242 1 187 1 548 1 684
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 596 270 316 333 314 405 621 594 774 842
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 208 151 146 154 220 218 215 215 297 269
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 137 -132 -61 -160 -151 36 503 291 216 461
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,58% -14,58% -5,26% 6,22% -22,59% -34,78% 4,63% -23,32% -8,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,84% -3,52% -0,96% -5,48% -5,01% 0,73% 14,24% 9,98% 7,32% 13,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,19% -18,18% -4,28% -22,82% -24,24% 2,84% 38,49% 24,52% 13,50% 25,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,89% 53,06% 57,37% 72,97% 69,22% 78,02% 88,24% 71,86% 59,43% 65,80%
Rörelsekapital/omsättning 255,37% 250,09% 229,48% 221,77% 162,20% 143,83% 92,03% 64,95% 35,14% 120,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,49% 89,35% 92,37% 94,38% 91,19% 91,54% 86,01% 87,03% 81,20% 86,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 528,12% 478,52% 646,26% 835,03% 372,59% 416,74% 265,78% 323,85% 227,59% 645,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...