Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Sjökrogen 1
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Sjökrogen 1

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 384 1 376 1 359 1 390 1 423 1 508 1 310 1 372 1 666 1 422
Övrig omsättning 10 597 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 508 521 504 536 615 650 456 646 971 799
Resultat efter finansnetto 2 160 38 50 50 50 49 49 82 80
Årets resultat -1 0 30 39 37 37 36 36 58 57
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 086 17 541 18 593 16 280 16 642 17 005 17 367 17 729 18 091 18 102
Omsättningstillgångar 923 409 208 539 514 306 274 262 246 504
Tillgångar 18 009 17 949 18 801 16 819 17 156 17 310 17 640 17 991 18 337 18 606
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 700 1 701 1 701 1 671 1 671 1 672 1 672 1 636 1 636 1 637
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 726 15 104 16 382 14 774 15 051 15 329 15 613 15 877 16 015 16 837
Kortfristiga skulder 582 1 145 718 374 435 309 355 478 686 132
Skulder och eget kapital 18 009 17 949 18 801 16 819 17 156 17 310 17 640 17 991 18 337 18 606
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 - 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 - 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 - 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 394 1 973 1 359 1 390 1 423 1 508 1 310 1 372 1 666 1 422
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 963 976 947 898 977 1 012 818 1 008 1 326 1 140
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,58% 1,25% -2,23% -2,32% -5,64% 15,11% -4,52% -17,65% 17,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,83% 2,90% 2,68% 3,19% 3,58% 3,76% 2,59% 3,59% 5,36% 4,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,78% 37,86% 37,09% 38,56% 43,22% 43,17% 34,81% 47,08% 58,94% 56,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 39,42% 43,99% 43,50% 35,34% 47,59% 59,06% 56,68%
Rörelsekapital/omsättning 24,64% -53,49% -37,53% 11,87% 5,55% -0,20% -6,18% -15,74% -26,41% 26,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,44% 9,48% 9,05% 9,94% 9,74% 9,66% 9,48% 9,09% 8,92% 8,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,59% 35,72% 28,97% 144,12% 118,16% 99,03% 77,18% 54,81% 35,86% 381,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...