Visa allt om Gävle Hamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 141 188 153 990 145 702 202 375 254 013 234 920 221 863 144 861 122 202 109 230
Övrig omsättning 921 71 - - - - - 508 1 107 -
Rörelseresultat (EBIT) 31 750 41 245 48 085 51 944 39 119 22 603 44 383 44 297 47 194 29 333
Resultat efter finansnetto 11 971 19 483 106 209 21 273 5 879 -7 357 13 978 16 356 25 869 18 948
Årets resultat 10 064 14 856 86 743 7 410 -9 516 -37 386 -24 420 -20 840 5 120 48
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 245 562 1 255 794 1 293 074 1 302 087 1 229 176 1 198 409 1 031 094 832 561 680 474 452 481
Omsättningstillgångar 105 429 76 830 24 022 108 389 64 372 71 878 49 713 63 829 55 633 14 115
Tillgångar 1 350 991 1 332 624 1 317 096 1 410 476 1 293 548 1 270 287 1 080 807 896 390 736 107 466 596
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 658 133 594 118 738 29 745 22 335 20 075 18 097 18 410 20 474 20 255
Obeskattade reserver 193 578 196 134 196 820 190 020 186 796 170 296 129 796 82 796 38 900 19 900
Avsättningar (tkr) 2 177 0 0 0 0 49 49 49 49 49
Långfristiga skulder 983 311 983 311 983 977 983 311 982 151 908 651 835 163 526 421 531 819 408 258
Kortfristiga skulder 28 267 19 585 17 561 207 400 102 266 171 216 97 702 268 714 144 865 18 134
Skulder och eget kapital 1 350 991 1 332 624 1 317 096 1 410 476 1 293 548 1 270 287 1 080 807 896 390 736 107 466 596
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 2 486 266 2 434 2 181 1 988 1 872 2 040 1 657 1 143 1 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 562 12 312 8 671 30 850 57 650 57 198 39 548 5 064 7 146 8 878
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 7 399 6 508 6 156 13 422 24 448 22 978 17 475 3 729 3 637 4 363
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 142 109 154 061 145 702 202 375 254 013 234 920 221 863 145 369 123 309 109 230
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 28 21 22 143 136 98 14 14 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 869 5 500 6 938 9 199 1 776 1 727 2 264 10 347 8 729 4 749
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 849 787 944 2 132 589 610 606 727 870 639
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 84 733 95 101 96 141 101 208 90 701 65 817 79 526 69 448 68 569 44 693
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,31% 5,69% -28,00% -20,33% 8,13% 5,89% 53,16% 18,54% 11,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,35% 3,08% 9,88% 3,69% 3,03% 1,78% 4,14% 4,95% 6,42% 6,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,49% 26,65% 89,28% 25,69% 15,43% 9,62% 20,19% 30,65% 38,66% 26,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 54,65% 37,17% 4,43% -48,92% -14,92% -42,29% -21,63% -141,44% -73,02% -3,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,81% 21,50% 20,67% 12,62% 12,99% 12,04% 10,53% 8,86% 6,68% 7,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 372,98% 392,29% 136,79% 52,26% 62,95% 41,98% 50,88% 23,75% 38,40% 77,84%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...